# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
2
انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران
3
انجمن شیمی ایران
4
دانشگاه اصفهان
5
انجمن بیوشیمی فیزیک ایران
6
دانشگاه شهید بهشتی
7
دانشگاه تهران
8
موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر
9
دانشگاه تهران
10
دانشگاه تهران
11
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
12
دانشگاه اصفهان
13
دانشگاه تهران
14
دانشگاه اصفهان
15
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
16
دانشگاه علم و صنعت ایران
17
دانشگاه سیستان و بلوچستان
18
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
19
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
20
دانشگاه تهران
21
مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
22
انجمن آهن و فولاد ایران
23
انجمن مهندسی دریایی ایران
24
دانشگاه تهران
25
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
26
دانشگاه سمنان
27
انجمن اپتیک و فوتونیک ایران
28
انحمن روانشناسی ایران
29
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
30
انجمن باستان شناسی ایران
31
دانشگاه فردوسی مشهد
32
دانشگاه سیستان و بلوچستان
33
دانشگاه خوارزمی
34
دانشگاه تهران
35
دانشگاه سیستان و بلوچستان
36
انجمن نجوم ایران
37
دانشگاه آزاد اسلامی
38
دانشگاه شیراز
39
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
40
دانشگاه شیراز
41
دانشگاه کاشان
42
جهاد دانشگاهی
43
انجمن مهندسی مکانیک ایران
44
دانشگاه فردوسی مشهد
45
انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
46
دانشگاه فردوسی مشهد
47
انجمن جراحی دامپزشکی ایران
48
انجمن رمز ایران
49
دانشگاه علامه طباطبائی
50
انجمن هوا فضای ایران
51
دانشگاه صنعتی شاهرود
52
دانشگاه صنعتی شاهرود
53
دانشگاه فردوسی مشهد
54
دانشگاه تهران
55
دانشگاه شاهد
56
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
57
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
58
دانشگاه تبریز
59
انجمن مهندسی گاز ایران
60
دانشگاه سمنان
61
مرکز مطالعات مدیریت ایران
62
دانشگاه شهید باهنر کرمان
63
انجمن گیاهان دارویی ایران
64
دانشگاه صنعتی شاهرود
65
دانشگاه آزاد اسلامی
66
دانشگاه محقق اردبیلی
67
دانشگاه آزاد اسلامی
68
پژوهشگاه صنعت نفت
69
پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان(دانشگاه ساری)
70
دانشگاه تبریز
71
دانشگاه علم و صنعت ایران
72
دانشگاه سمنان
73
دانشگاه شهید چمران اهواز
74
دانشگاه شهید چمران اهواز
75
مرکز آمار ایران
76
انجمن علوم و فناوری مهندسی نساجی ایران
77
انجمن آمار ایران
78
انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران
79
دانشگاه تهران
80
انجمن کامپیوتر ایران
81
دانشگاه سمنان
82
انجمن قارچ شناسی ایران
83
انجمن زبان و ادبیات فرانسه
84
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
85
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
86
دانشگاه تهران
87
دانشگاه ادیان و مذاهب
88
دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)
89
انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران
90
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
91
دانشگاه سیستان و بلوچستان
92
دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه
93
دانشگاه ولیعصر رفسنجان
94
دانشگاه فردوسی مشهد
95
موسسه فرهنگی تحقیقاتی إسراء
96
دانشگاه تهران
97
دانشگاه شهید باهنر کرمان
98
دانشگاه شهید باهنر کرمان
99
دانشگاه الزهرا (س)
100
دانشگاه تهران
101
دانشگاه تهران
102
کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
103
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
104
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
105
دانشگاه خوارزمی
106
دانشگاه بوعلی سینا
107
دانشگاه فردوسی مشهد
108
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
109
دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر
110
دانشگاه شهید بهشتی
111
دانشگاه فردوسی مشهد
112
سازمان بسیج اساتید
113
دانشگاه اصفهان
114
دانشگاه تهران
115
انجمن رمز ایران
116
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
117
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
118
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
119
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
120
انجمن مهندسی صوتیات ایران
121
انجمن آمار ایران
122
دانشگاه امام صادق (ع)
123
انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران
124
مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی
125
انجمن انسان شناسی ایران
126
مرکز نشر میراث مکتوب
127
دانشگاه اصفهان
128
دانشگاه تهران
129
مرکز آمار ایران
130
دانشگاه خوارزمی
131
دانشگاه پیام نور
132
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
133
دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)
134
دانشگاه تهران
135
دانشکده اطلاعات
136
دانشگاه بوعلی سینا
137
دانشگاه خوارزمی
138
دانشگاه خوارزمی
139
انجمن تعلیم و تربیت
140
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
141
انجمن علوم قرآن و حدیث ایران
142
دانشگاه تبریز
143
جهاد دانشگاهی
144
دانشگاه شهید چمران اهواز
145
دانشگاه آزاد اسلامی
146
دانشگاه آزاد اسلامی
147
دانشگاه آزاد اسلامی
148
دانشگاه سیستان و بلوچستان
149
دانشگاه فردوسی مشهد
150
جامعه المصطفی العالمیه
151
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
152
دانشگاه مازندران
153
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
154
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
155
دانشگاه تهران
156
دانشگاه پیام نور
157
دانشگاه پیام نور
158
دانشگاه امام صادق (ع)
159
دانشگاه گیلان
160
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
161
انجمن علمی عرفان اسلامی ایران
162
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
163
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
164
دانشگاه مازندران
165
دانشگاه امام صادق (ع)
166
انجمن علوم قرآن و حدیث ایران
167
دانشگاه فردوسی مشهد
168
جامعه المصطفی العالمیه
169
دانشگاه فردوسی مشهد
170
دانشگاه مازندران
171
دانشگاه فردوسی مشهد
172
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
173
دانشگاه مازندران
174
دانشگاه ادیان و مذاهب
175
دانشگاه شهید بهشتی
176
دانشگاه تهران
177
دانشگاه تربیت مدرس
178
انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران
179
دانشگاه تهران
180
سازمان هواشناسی کشور
181
دانشگاه شاهد
182
دانشگاه علوم انتظامی
183
دانشگاه تهران
184
دانشگاه بوعلی سینا
185
دانشگاه شیراز
186
موسسه تحقیقات پنبه ایران
187
دانشگاه سیستان و بلوچستان
188
دانشگاه خوارزمی
189
دانشگاه علامه طباطبائی
190
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
191
دانشگاه بوعلی سینا
192
دانشگاه فردوسی مشهد
193
موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی ‌شهردانش
194
موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی ‌شهردانش
195
دانشگاه خوارزمی
196
خصوصی
197
دانشگاه فردوسی مشهد
198
دانشگاه تهران
199
دانشگاه تهران
200
دانشگاه اصفهان
201
دانشگاه اصفهان
202
دانشگاه بوعلی سینا
203
دانشگاه بیرجند
204
دانشگاه لرستان
205
دانشگاه صنعتی شاهرود
206
پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)
207
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
208
دانشگاه تهران
209
دانشگاه اصفهان
210
دانشگاه تبریز
211
دانشگاه تهران
212
دانشگاه تبریز
213
انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
214
دانشگاه بوعلی سینا
215
دانشگاه آزاد اسلامی
216
دانشگاه شهرکرد
217
دانشگاه بوعلی سینا
218
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
219
دانشگاه هنر اصفهان
220
مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی سازمان سمت
221
دانشگاه شیراز
222
دانشگاه علوم انتظامی
223
دانشگاه شهید بهشتی
224
دانشگاه شهید بهشتی
225
دانشگاه تهران
226
دانشگاه تبریز
227
دانشگاه آزاد اسلامی
228
دانشگاه فردوسی مشهد
229
دانشگاه زنجان
230
دانشگاه گیلان
231
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
232
دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر
233
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
234
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
235
دانشگاه ارومیه
236
دانشگاه تهران
237
دانشگاه امام صادق (ع)
238
انجمن علوم و مهندسی منابع آب
239
انجمن علمی مواد پرانرژی
240
دانشگاه شهید بهشتی
241
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
242
انجمن ترویج علم
243
دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد
244
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
245
جهاد دانشگاهی
246
دانشگاه تهران
247
انجمن جامعه‌شناسی ایران
248
دانشگاه تربیت مدرس
249
دانشگاه شاهد
250
دانشگاه مازندران
251
دانشگاه تهران
252
انجمن حکمت و فلسفه ایران
253
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
254
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
255
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
256
انجمن فلسفه دین ایران
257
دانشگاه فردوسی مشهد
258
دانشگاه فردوسی مشهد
259
دانشگاه الزهرا (س)
260
سازمان ثبت احوال کشور
261
دانشگاه تهران
262
وزارت جهاد کشاورزی
263
دانشگاه کاشان
264
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
265
دانشگاه گنبد کاووس
266
دانشگاه مفید
267
دانشگاه تهران
268
دانشگاه امام صادق (ع)
269
دانشگاه پیام نور
270
دانشگاه یزد
271
دانشگاه یاسوج
272
دانشگاه پیام نور
273
دانشگاه امام صادق (ع)
274
دانشگاه اصفهان
275
انجمن علوم علف های هرز ایران
276
دانشگاه تهران
277
دانشگاه فردوسی مشهد
278
دانشگاه علامه طباطبائی
279
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
280
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
281
دانشگاه تربیت مدرس
282
دانشگاه سمنان
283
دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
284
انجمن دیرینه شناسی ایران
285
دانشگاه شهید چمران اهواز
286
دانشگاه امام صادق (ع)
287
دانشگاه صنعتی نوشیروان بابل
288
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
289
دانشگاه شاهد
290
دانشگاه بوعلی سینا
291
دانشگاه فردوسی مشهد
292
مجمع جهانی تقریب بین مذاهب اسلامی
293
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
294
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
295
دانشگاه بوعلی سینا
296
دانشگاه شاهد
297
انجمن علمی روانشناسی خانواده
298
انحمن روانشناسی ایران
299
رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان
300
دانشگاه یزد
301
دانشگاه صنعتی اصفهان
302
دانشگاه اصفهان
303
دانشگاه الزهرا (س)
304
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
305
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
306
دانشگاه فردوسی مشهد
307
دانشگاه فردوسی مشهد
308
دانشگاه خوارزمی
309
انجمن زبان‌شناسی ایران
310
موسسه تحقیقات کشاورزی دیم ایران
311
انجمن علوم خاک ایران
312
دانشگاه الزهرا (س)
313
دانشگاه تربیت مدرس
314
دانشگاه فردوسی مشهد
315
انجمن زمین شناسی مهندسی ایران
316
انجمن زمین شناسی نفت ایران
317
انجمن ژئومکانیک نفت ایران
318
انجمن سازه های فولادی ایران
319
دانشگاه یزد
320
جامعه المصطفی العالمیه
321
انجمن احتراق ایران
322
دانشگاه گیلان
323
دانشگاه شهید بهشتی
324
دانشگاه پیام نور
325
دانشگاه آزاد اسلامی معاونت پژوهشی‌دانشگاه
326
انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران
327
وزارت صنعت، معدن و تجارت
328
جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه- انجمن
329
انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران
330
دانشگاه تهران
331
انجمن آبزی پروری ایران
332
دانشگاه شهید چمران اهواز
333
دانشگاه امام صادق (ع)
334
انجمن ترویج و آموزش کشاورزی
335
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
336
دانشگاه شهرکرد
337
دانشگاه فردوسی مشهد
338
دانشگاه فردوسی مشهد
339
دانشگاه گیلان
340
انجمن علمی بذر ایران
341
انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران
342
انجمن زنبور عسل ایران
343
دانشگاه شهید باهنر کرمان
344
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
345
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
346
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
347
دانشگاه تربیت مدرس
348
انجمن ریاضی ایران
349
دانشگاه الزهرا (س)
350
دانشگاه شهید بهشتی
351
دانشگاه مذاهب اسلامی
352
دانشگاه تبریز
353
دانشگاه امام صادق (ع)
354
دانشگاه تهران
355
دانشگاه تهران
356
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
357
دانشگاه فردوسی مشهد
358
دانشگاه تهران
359
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
360
انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران
361
دانشگاه های منطقه غرب کشور
362
وزارت راه و شهر سازی
363
دانشگاه های منطقه غرب کشور
364
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
365
دانشگاه اصفهان
366
جامعه المصطفی العالمیه
367
جامعه المصطفی العالمیه
368
دانشگاه فنی و حرفه ای
369
دانشگاه یزد
370
دانشگاه یزد
371
دانشگاه یزد
372
انجمن علمی کشاورزی بوم شناختی ایران
373
انجمن مهندسی بهره وری صنعت برق ایران
374
دانشگاه تهران
375
انحمن علمی فرش ایران
376
انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
377
دانشگاه فردوسی مشهد
378
موسسه شیعه شناسی
379
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
380
دانشگاه اصفهان
381
ریاست جمهوری
382
انجمن آمار ایران
383
دانشگاه تهران
384
دانشگاه کاشان
385
انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
386
انجمن آبیاری و زهکشی ایران
387
دانشگاه تهران
388
انجمن علمی مدیریت و کنترل بیابانی ایران
389
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
390
انجمن مدیریت آموزشی ایران
391
دانشگاه اصفهان
392
پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
393
دانشگاه صنعتی شاهرود
394
دانشگاه شهید بهشتی
395
دانشگاه گیلان
396
دانشگاه شهید چمران اهواز
397
دانشگاه هنر اصفهان
398
دانشگاه خوارزمی
399
دانشگاه شهید چمران اهواز
400
انجمن علمی بتن ایران
401
انجمن جامعه‌شناسی ایران
402
جهاد دانشگاهی
403
دانشگاه شیراز
404
دانشگاه شهید باهنر کرمان
405
دانشکده اطلاعات
406
دانشگاه امام صادق (ع)
407
دانشگاه شیراز
408
دانشگاه تهران
409
دانشگاه تهران
410
سازمان بسیج اساتید
411
انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
412
دانشگاه مازندران
413
دانشگاه سمنان
414
جامعه المصطفی العالمیه
415
دانشگاه تربیت مدرس
416
دانشگاه هنر اصفهان
417
دانشگاه تهران
418
سازمان بسیج اساتید
419
دانشگاه سیستان و بلوچستان
420
دانشگاه اصفهان
421
دانشگاه شهید چمران اهواز
422
دانشگاه الزهرا (س)
423
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
424
دانشگاه کاشان
425
جامعه المصطفی العالمیه
426
جامعه المصطفی العالمیه
427
دانشگاه سمنان
428
سازمان بسیج اساتید
429
دانشگاه امام صادق (ع)
430
جامعه المصطفی العالمیه
431
دانشگاه بیرجند
432
دانشگاه شهید چمران اهواز
433
دانشگاه کاشان
434
موسسه مطالعات هنر اسلامی
435
دانشگاه مفید
436
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
437
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
438
انجمن علمی معماری و شهر سازی ایران
439
شرکت مهندسین مشاور آرمان شهر
440
انجمن مکاترونیک ایران
441
دانشگاه جامع امام حسین
442
دانشگاه آزاد اسلامی
443
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
444
انجمن علوم قرآن و حدیث ایران
445
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
446
دانشگاه تهران
447
دانشگاه صنعتی شاهرود
448
انجمن مهندسی دریایی ایران
449
دانشگاه شهید چمران اهواز
450
انجمن ایمنی زیستی ایران
451
دانشگاه افسرس و تربیت پاسداری امام حسین (ع)
452
دانشگاه تهران
453
دانشگاه صنعتی شریف
454
دانشگاه صنعتی شریف
455
دانشگاه فردوسی مشهد
456
انجمن مهندسی گاز ایران
457
دانشگاه فردوسی مشهد
458
دانشگاه صنعتی شریف
459
دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
460
انجمن مواد پر انرژی
461
انجمن جمعیت شناسی ایران
462
دانشگاه هنر
463
دانشگاه هنر
464
دانشگاه هنر
465
دانشگاه شهید باهنر کرمان
466
بنیاد پیشبرد علم و فناوری ایران
467
دانشگاه تهران
468
دانشگاه یزد
469
دانشگاه شهید بهشتی
470
سازمان هواشناسی کشور
471
جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه- انجمن
472
دانشگاه مفید
473
دانشگاه تهران
474
انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران
475
دانشگاه حکیم سبزواری
476
انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی