# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه علوم پزشکی تهران
2
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
3
پژوهشگاه مواد و انرژی
4
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
5
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
6
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
7
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
8
دانشگاه سمنان
9
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
10
دانشگاه یزد
11
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
12
گروه پژوهشی ریاضی طوسی
13
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
14
مجله آپادانا (دکتر نادر صاکی)
15
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
16
انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
17
دانشگاه علوم پزشکی تهران
18
دانشگاه علوم پزشکی تهران
19
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری
20
دانشگاه علوم پزشکی قم
21
فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
22
دانشگاه علوم پزشکی تهران
23
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
24
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
25
دانشگاه علوم پزشکی کاشان، مرکز تحقیقات ترومای دانشگاه علوم پزشکی کاشان
26
دانشگاه علوم پزشکی آبادان
27
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دکتر نضال صراف زادگان
28
دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی
29
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
30
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
31
دانشگاه علوم پزشکی تهران
32
سیناوب
33
دانشگاه علوم پزشکی همدان
34
دانشگاه علوم پزشکی همدان
35
دانشگاه علوم پزشکی همدان
36
دانشگاه علوم پزشکی همدان
37
دانشگاه علوم پزشکی همدان
38
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
39
گروه پژوهشی ریاضی طوسی
40
دانشگاه علوم پزشکی تهران
41
دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات سرطان
42
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
43
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
44
دانشگاه مازندران
45
دانشگاه علوم پزشکی بابل
46
دانشگاه گیلان
47
دانشگاه علوم پزشکی بابل
48
دانشگاه مازندران
49
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
50
دانشگاه علوم پزشکی بابل
51
دانشگاه مازندران
52
دانشگاه گیلان
53
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
54
دانشگاه تبریز
55
دانشگاه گیلان
56
دانشگاه آزاد اسلامی بندر انزلی
57
دانشگاه پیام نور
58
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
59
دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی
60
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
61
دانشگاه علوم پزشکی زابل
62
انجمن مهندسی زلزله ایران
63
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
64
دانشگاه تربیت مدرس
65
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
66
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
67
انجمن روانشناسی
68
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
69
دانشگاه بین المللی امام خمینی
70
انجمن اقتصاد انرژی ایران
71
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
72
دانشگاه خلیج فارس
73
دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
74
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده پرستاری مامایی
75
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
76
دانشگاه علوم پزشکی فسا
77
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد
78
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
79
دانشگاه آزاد اسلامی سمنان
80
دانشگاه دامغان
81
انجمن پسماند ایران
82
دانشگاه علوم پزشکی تربیت مدرس
83
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
84
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان شرقی
85
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
86
دانشگاه علوم پزشکی قم
87
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
88
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
89
بیمارستان بقیه الله
90
مرکز تحقیقاتی دانشگاه شاهد
91
دانشگاه تربیت مدرس
92
انجمن شیمی ایران
93
دانشگاه الزهرا(س)
94
دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن
95
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
96
دکتر محمد جواد زیبایی نژاد
97
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
98
دکتر نصر اله مرادی کر
99
دانشگاه آزاد اسلامی
100
دانشگاه آزاد اسلامی
101
دانشگاه آزاد اسلامی
102
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
103
دکتر عامری
104
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
105
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
106
دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
107
دانشگاه تهران
108
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
109
دانشگاه علم و صنعت ایران
110
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
111
دانشگاه آزاد اسلامی ورامین
112
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
113
دانشگاه علم و صنعت ایران
114
انجمن مهندسی دریایی
115
دانشگاه سیستان و بلوچستان
116
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
117
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
118
دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)
119
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم
120
دانشگاه آزاد اسلامی
121
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
122
پژوهشگاه مواد و انرژی
123
دانشگاه علوم پزشکی البرز
124
دانشگاه تهران
125
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
126
انجمن محیط زیست ایران
127
انجمن علمی مهندسی و مدیریت پسماند ایران
128
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
129
انجمن مهندسی مالی ایران
130
دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد
131
اقای خلیجی
132
دانشگاه اصفهان
133
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
134
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
135
دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات هماتولوژی و آنکولوژی و پیوند مغز استخوان
136
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
137
دانشگاه علوم پزشکی ایران
138
شهرداری تهران
139
دانشگاه آزاد اسلامی قوچان
140
دانشگاه آزاد اسلامی
141
دانشگاه علم و صنعت ایران
142
دانشگاه آزاد اسلامی
143
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
144
پژوهشگاه فناوری ارتباطات و اطلاعات(مرکز تحقیقات مخابرات ایران)
145
دانشگاه آزاد اسلامی الکترونیکی
146
دکتر ابریشم کار نشریه مدیریت
147
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
148
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
149
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
150
دانشگاه علوم پزشکی بابل، مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی و مولکولی
151
دانشگاه تربیت مدرس
152
دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن
153
انجمن نانو فناوری ایران
154
دکتر رویا احمدی نشریه شیمی نوین
155
انجمن و متخصصین بهداشت و ایمنی کار ، د ع پ تهران
156
دانشگاه علم و صنعت ایران
157
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
158
دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
159
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
160
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
161
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
162
دانشگاه آزاد اسلامی
163
164
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
165
دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت
166
دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
167
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
168
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
169
مجله جامعه، فرهنگ و زبان دکتر محمد رضا هاشمی آقای شرافت مشهد
170
دانشگاه خوارزمی
171
دانشگاه علم و فرهنگ
172
پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه
173
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
174
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
175
شرکت بین المللی پارت طب ارس
176
دانشگاه تهران
177
دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
178
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
179
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
180
دانشگاه شیراز
181
دانشگاه پیام نور
182
دانشگاه تهران
183
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، انجمن اندودونتیکس و مرکز تحقیقات اندوانتیکس
184
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
185
دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی
186
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
187
دانشگاه آزاد اسلامی
188
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
189
دانشگاه تهران
190
انجمن حشره شناسی ایران ، د ع پ تهران
191
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
192
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
193
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
194
دانشگاه آزاد اسلامی
195
انجمن مهندسی شیمی ایران
196
جهاد دانشگاهی
197
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر محمد قفرانی
198
دانشگاه سمنان
199
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
200
دانشگاه علم و صنعت ایران
201
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
202
دانشگاه شهید چمران
203
دانشگاه تهران
204
موسسه تحقیقات شیلات ایران
205
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
206
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
207
انجمن ماهی شناسی ایران
208
دانشگاه علوم پزشکی شیراز، انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران
209
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
210
دانشگاه تهران
211
دانشگاه علم و صنعت ایران
212
دانشگاه علوم پزشکی تهران
213
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، انجمن فیزیک پزشکی ایران
214
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
215
انجمن علمی میکروب شناسی ایران ، د ع پ تهران
216
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران
217
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
218
دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقاتی پزشکی هسته ای
219
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی
220
دانشگاه صنعت نفت
221
دانشگاه آزاد اسلامی رشت
222
دانشگاه آزاد اسلامی قائم‌شهر
223
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
224
دانشگاه علوم پزشکی تهران، انجمن انگل شناسی ایران
225
انجمن پاتولوژی ایران (وهاب پیرانفر)
226
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
227
دانشگاه علوم پزشکی تهران
228
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
229
انجمن متخصصان علوم دارویی
230
دانشگاه علوم پزشکی ایران
231
دانشگاه آزاد اسلامی
232
دانشگاه علوم پزشکی تهران
233
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
234
دانشگاه علوم پزشکی تهران، انجمن علمی بهداشت ایران
235
پرتو پزشکی نوین دانشگاه مالک اشتر، دکتر محمود رضا آقا میری
236
دانشگاه علوم پزشکی تهران و انجمن رادیولوژی
237
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، انجمن باروری و ناباروری ایران
238
پژوهشکده بیمه
239
دانشگاه شیراز
240
دانشگاه شیراز
241
دانشگاه شیراز
242
دانشگاه شیراز
243
دانشگاه شیراز
244
دانشگاه شیراز
245
دانشگاه شیراز
246
دانشگاه شیراز
247
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
248
دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار
249
دانشگاه علوم پزشکی اراک
250
دانشگاه تهران
251
دانشگاه شیراز
252
دانشگاه اصفهان
253
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
254
مجمع تشخیص مصلحت نظام
255
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
256
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
257
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
258
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
259
دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد
260
دانشگاه آزاد اسلامی
261
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
262
دانشگاه آزاد اسلامی ساری
263
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
264
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
265
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
266
پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
267
دانشگاه گیلان
268
دانشگاه آزاد اسلامی کازرون
269
دانشگاه شهید چمران
270
دانشگاه آزاد اسلامی
271
جناب آقای دکتر علی نیازی
272
دانشگاه آزاد اسلامی علی آبادکتول
273
دانشگاه تهران
274
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
275
دانشگاه آیندگان مازندران-دکتر علی نجفی
276
دانشگاه آزاد اسلامی اهر
277
دانشگاه علوم پزشکی شاهد
278
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
279
دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن
280
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
281
دانشگاه علوم پزشکی تهران
282
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
283
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
284
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
285
دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده پرستاری مامایی
286
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
287
انجمن مهندسی شیمی ایران
288
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
289
دانشگاه تبریز
290
دانشگاه اصفهان
291
دانشگاه تهران
292
دانشگاه علوم پزشکی تهران
293
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
294
دانشگاه تربیت مدرس
295
انجمن چشم‌ پزشکی ایران
296
دانشگاه تهران
297
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
298
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
299
دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده دندانپزشکی
300
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده دندانپزشکی
301
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
302
دانشگاه علوم پزشکی تهران
303
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
304
دانشگاه شهید رجائی
305
دانشگاه شاهد
306
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
307
انجمن انرژی ایران
308
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
309
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
310
دانشگاه تهران
311
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
312
دانشگاه علوم پزشکی تهران، انجمن علمی بهداشت محیط ایران
313
دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات بهداشت باروری ولیعصر
314
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
315
دانشگاه تهران
316
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
317
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
318
دانشگاه مازندران
319
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
320
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
321
دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد
322
دانشگاه شهید چمران
323
انجمن مهندسی صنایع ایران
324
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
325
دانشگاه آزاد اسلامی فیروزکوه
326
جهاد دانشگاهی
327
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
328
انجمن حشره شناسی ایران
329
دانشگاه صنعتی شاهرود
330
دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان
331
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
332
دانشگاه تبریز
333
دانشگاه زابل
334
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
335
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات کاربرد لیزر در پزشکی
336
دانشگاه تهران
337
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
338
دانشگاه شهید باهنر کرمان
339
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
340
دانشگاه گیلان
341
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
342
دانشگاه شهید رجائی
343
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
344
دانشگاه علوم پزشکی تهران
345
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
346
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
347
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
348
دکتر علی کارگری
349
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
350
دانشگاه علوم پزشکی ایران، مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی
351
دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد
352
دانشگاه دامغان
353
دانشگاه گیلان
354
دکتر ضیاء تاج الدین
355
دانشگاه تهران
356
دانشگاه آزاد اسلامی علوم دارویی
357
دانشگاه آزاد اسلامی ساوه
358
دانشگاه آزاد اسلامی
359
دانشگاه کاشان
360
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
361
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
362
دانشگاه علوم پزشکی تهران
363
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
364
دانشگاه خلیج فارس
365
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات چشم
366
دانشگاه آزاد اسلامی
367
دانشگاه آزاد اسلامی
368
دانشگاه آزاد اسلامی
369
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده پیراپزشکی
370
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
371
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
372
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
373
انجمن پریودنتولوژی ایران ، د ع پ تبریز
374
دانشگاه آزاد اسلامی علوم دارویی
375
دانشگاه علوم پزشکی تهران
376
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
377
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
378
دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت
379
دانشگاه شاهد
380
دانشگاه آزاد اسلامی
381
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
382
پژوهشگاه مواد و انرژی
383
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
384
دانشگاه علوم پزشکی گناباد
385
دانشگاه علوم پزشکی همدان
386
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
387
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
388
انجمن مهندسی بهداشت(دکتر ایزانلو)
389
دانشگاه تهران
390
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
391
دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر
392
دانشگاه علوم پزشکی تهران
393
دانشگاه علوم پزشکی تهران
394
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
395
دانشگاه آزاد اسلامی
396
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
397
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
398
انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
399
دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان
400
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
401
دانشگاه شیراز
402
دانشگاه پیام نور
403
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
404
انجمن شیمی ایران
405
دانشگاه آزاد اسلامی
406
انجمن علوم و فنون دریایی ایران
407
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
408
دانشگاه علوم پزشکی زابل
409
دانشگاه تبریز
410
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
411
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
412
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، دانشکده بهداشت
413
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
414
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
415
دکتر بهروز مشایخی
416
دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا
417
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
418
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
419
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
420
دانشگاه آزاد اسلامی شهر مجلسی
421
لاله شیخی مقدم
422
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
423
دانشگاه کاشان
424
دانشگاه علوم پزشکی ایران
425
دانشگاه علوم پزشکی گلستان، دانشکده پیراپزشکی
426
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
427
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
428
دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
429
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، دانشکده پرستاری و مامائی
430
دانشگاه تربیت مدرس
431
دانشگاه شیراز
432
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
433
انجمن شیمی ایران
434
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
435
انجمن نانو فناوری پزشکی ایران
436
دانشگاه تهران
437
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
438
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
439
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
440
دانشگاه علوم پزشکی تهران
441
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
442
دانشگاه آزاد اسلامی ساوه
443
انجمن شیمی ایران
444
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
445
دانشگاه سمنان
446
انجمن کنه شناسی ایران
447
دانشگاه شیراز
448
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
449
دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده داروسازی
450
دانشگاه آزاد اسلامی
451
انجمن شیمی ایران
452
دانشگاه آزاد شیراز
453
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی
454
دانشگاه گلستان
455
دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت
456
دانشگاه تهران
457
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
458
دانشگاه تهران
459
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
460
دانشگاه آزاد اسلامی
461
موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
462
دانشگاه سمنان
463
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، مرکز قرآن و عترت
464
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
465
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
466
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
467
دانشگاه علوم پزشکی تبریز- مرکز مطالعات و توسعه آموزشی
468
دانشگاه علوم پزشکی ایران، مرکز قلب شهید رجایی
469
دانشگاه علوم پزشکی مازنداران
470
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده داروسازی و مرکز تحقیقات علوم دارویی
471
انجمن فارماکوگنوزی ایران
472
دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)
473
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
474
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
475
دانشگاه اصفهان
476
دانشگاه مراغه
477
دانشگاه علوم پزشکی ایران
478
دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دکتر کامران باقری لنکرانی
479
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
480
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
481
آقای پویان فخاریان-سمنان
482
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
483
رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آلمان
484
دانشگاه حکیم سبزواری
485
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
486
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی سل و بیماریهای ریوی
487
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
488
دانشگاه شهید رجائی
489
دانشگاه رازی کرمانشاه
490
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
491
دانشکده داروسازی شهید بهشتی
492
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
493
دانشگاه تربیت مدرس
494
دانشگاه علوم پزشکی تهران،‌ مرکز قلب تهران
495
دانشگاه سمنان
496
دانشگاه اصفهان
497
دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله، مرکز تحقیقات تروما
498
دانشگاه آزاد شاهرود
499
دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
500
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات بیماریهای کلیوی و مجاری ادراری
501
دانشگاه ارومیه
502
دکتر نوروزی
503
دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت
504
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
505
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
506
انجمن آبیاری و زهکشی ایران
507
دانشگاه آزاد اسلامی
508
انجمن آبخیزداری ایران
509
انجمن ماهیان زینتی ایران
510
دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس
511
دانشگاه علوم پزشکی ارتش -اداره بهداری نهاجا
512
دانشگاه اصفهان
513
دانشگاه پیام نور
514
پژوهشگاه امام حسین
515
سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری
516
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی
517
پژوهشگاه قرآن و حدیث
518
انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری
519
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
520
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
521
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
522
دانشگاه آزاد اسلامی
523
دانشگاه آزاد اسلامی
524
دانشگاه گیلان
525
دانشگاه پیام نور
526
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
527
دانشگاه آزاد اسلامی دفتر مطالعات نیروی انسانی
528
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
529
انجمن مهندسین عمران ایران
530
دانشگاه آزاد اسلامی
531
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
532
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
533
دانشگاه باقر العلوم ع
534
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
535
دانشگاه آزاد اسلامی
536
سازمان جغرافیایی
537
ریاست جمهوری
538
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
539
دانشگاه جامع امام حسین
540
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
541
دانشگاه علوم پزشکی لرستان
542
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
543
موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر
544
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
545
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
546
دانشگاه خوارزمی
547
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
548
پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
549
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
550
دانشگاه علامه طباطبائی
551
دانشگاه اصفهان
552
دانشگاه خوارزمی
553
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
554
انجمن اقتصاد کشاورزی ایران
555
وزارت جهاد کشاورزی
556
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
557
دانشگاه علامه طباطبایی
558
دانشگاه شهید چمران اهواز
559
دانشگاه اصفهان
560
انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران
561
وزارت صنعت، معدن و تجارت
562
دانشگاه فردوسی مشهد
563
انجمن علمی اقتصاد شهری ایران
564
شرکت ملی نفت ایران
565
دانشگاه آزاد اسلامی
566
دانشگاه آزاد اسلامی نور
567
دانشگاه آزاد اسلامی
568
دانشگاه بیرجند
569
دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند
570
دانشگاه آزاد اسلامی
571
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
572
دانشگاه آزاد واحد شهر قدس
573
دانشگاه آزاد اسلامی
574
دانشگاه تهران
575
انجمن جراحی دامپزشکی ایران
576
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
577
انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی
578
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
579
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
580
دانشگاه امام حسین ع مجله الکترو مغناطیس
581
دانشگاه جامع امام حسین
582
دانشگاه تهران
583
دانشگاه شهید چمران
584
نشریه المپبک
585
مدرسه اسلامی هنر
586
دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
587
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
588
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
589
دانشگاه گلستان
590
دانشگاه آزاد اسلامی
591
دانشکده علوم و فنون فارابی
592
دفتر تحقیقات کاربردی سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع
593
دانشگاه عالی دفاع ملی
594
انجمن علمی ایمنی زیستی
595
انجمن الکتروشیمی ایران
596
دانشگاه شهید رجائی
597
ناجا
598
انجمن آموزش عالی ایران
599
دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)
600
دانشگاه پیام نور
601
دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر
602
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم
603
دانشگاه آزاد اسلامی
604
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
605
انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
606
دانشگاه ایلام
607
دانشگاه پیام نور
608
دانشگاه آزاد اسلامی مراغه
609
دانشگاه علوم انتظامی
610
دانشگاه علامه طباطبائی
611
ناجا
612
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
613
دانشگاه زنجان
614
دانشگاه شیراز
615
پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
616
دانشگاه بین المللی امام خمینی
617
دانشگاه علامه طباطبایی
618
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
619
دانشگاه الزهرا (س)
620
دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
621
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
622
کمیته ملی انرژی
623
انجمن متخصصان محیط زیست ایران
624
دانشگاه شهید بهشتی
625
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
626
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
627
دانشگاه شهید چمران
628
دانشگاه تهران
629
دانشگاه پیام نور
630
دانشگاه علامه طباطبایی
631
دانشگاه علامه طباطبائی
632
دانشگاه اصفهان
633
دانشگاه اصفهان
634
دانشگاه پیام نور
635
دانشگاه آزاد اسلامی
636
دانشگاه تربیت مدرس
637
ریاست جمهوری
638
دانشگاه مازندران
639
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
640
ناجا
641
انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
642
انجمن علمی اداره بیمارستانها ، د ع پ تهران
643
انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران
644
انجمن مهندسی راه و ساختمان
645
دانشگاه تهران
646
دانشگاه علم و صنعت ایران
647
دانشگاه آزاد اسلامی خوی
648
موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
649
دانشگاه آزاد اسلامی
650
انجمن علمی بهداشت کار ایران ، د ع پ تهران
651
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
652
دانشگاه آزاد اسلامی
653
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
654
دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
655
دانشگاه تهران
656
موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر
657
دانشگاه تهران
658
موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر
659
انجمن رژیونال آنستزی و درد ایران ، د ع پ ایران
660
دانشگاه شهید باهنر کرمان
661
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
662
سازمان بورس و اوراق بهادار
663
دانشگاه آزاد اسلامی قم
664
دانشگاه هرمزگان
665
دانشگاه صنعتی اصفهان
666
دانشگاه فردوسی مشهد
667
دانشگاه آزاد اسلامی میانه
668
دانشگاه آزاد اسلامی همدان
669
دانشگاه آزاد اسلامی
670
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
671
دفتر تبلیغات
672
دانشگاه آزاد اسلامی ابهر
673
دفتر تبلیغات
674
دانشگاه علوم پزشکی تهران
675
دانشگاه اصفهان
676
دانشگاه جامع امام حسین
677
دانشگاه جامع امام حسین
678
دانشگاه تبریز
679
پژوهشگاه توسعه فناوری های پیشرفته خواجه نصیر الدین طوسی
680
دانشگاه علوم پزشکی ارتش - اداره بهداشت و درمان نزاجا
681
دانشگاه شهرکرد
682
موسسه تحقیقات خاک و آب
683
دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
684
دانشگاه قم
685
دانشگاه ارومیه
686
دانشگاه الزهرا(س)
687
دانشگاه علامه طباطبائی
688
دانشگاه علامه طباطبائی
689
دانشگاه علامه طباطبائی
690
دانشگاه پیام نور
691
دانشگاه شهید رجائی
692
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
693
دانشگاه آزاد اسلامی
694
دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
695
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
696
دانشگاه الزهرا(س)
697
دانشگاه خوارزمی
698
دانشگاه آزاد اسلامی خوی
699
دانشگاه پیام نور
700
دانشگاه ارومیه
701
دانشگاه علامه طباطبایی
702
دانشگاه جامع امام حسین
703
دانشگاه ارومیه
704
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
705
انجمن پژوهش های آموزشی ایران
706
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
707
جهاد دانشگاهی
708
انجمن فیزیک ایران
709
موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی
710
دانشگاه تهران
711
دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
712
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
713
دانشگاه آزاد اسلامی
714
دانشگاه آزاد اسلامی فیروزآباد
715
دانشگاه تربیت مدرس
716
دانشگاه علامه طباطبائی
717
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
718
دانشگاه ادیان و مذاهب
719
دانشگاه بین المللی امام خمینی
720
دانشگاه بین المللی امام خمینی
721
دانشگاه بوعلی سینا
722
وزارت صنعت، معدن و تجارت
723
پژوهشکده بیمه
724
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
725
دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد
726
انجمن ایرانی تاریخ اسلام
727
دانشگاه اصفهان
728
انجمن ایرانی تاریخ اسلام
729
دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد
730
دانشگاه تهران
731
دانشگاه مازندران
732
ناجا
733
دانشگاه عدالت
734
دانشگاه مازندران
735
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
736
دانشگاه عدالت
737
دانشگاه عدالت
738
دانشگاه اصفهان
739
مرکز تحقیقات راه, مسکن و شهرسازی
740
دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
741
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
742
پژوهشگاه قرآن و حدیث
743
دانشگاه عدالت
744
دانشگاه اصفهان
745
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
746
موسسه فرهنگی هنری سبک زندگی آل یاسین
747
دانشگاه عدالت
748
دانشگاه شاهد
749
انجمن علوم سیاسی
750
دانشگاه ارومیه
751
دانشگاه پیام نور
752
دانشگاه عدالت
753
دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان
754
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
755
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
756
سازمان امور مالیاتی کشور
757
دانشگاه علامه طباطبائی
758
دانشگاه کردستان پژوهشنامه مدیریت بازاریابی
759
دانشگاه عدالت
760
آیه الله بروجردی
761
ناجا
762
دانشگاه علامه طباطبائی
763
دانشگاه آزاد اسلامی دهاقان
764
ناجا
765
دانشگاه بوعلی سینا
766
وزارت جهاد کشاورزی
767
انجمن معارف اسلامی
768
دانشگاه ادیان و مذاهب
769
انجمن زبان و ادبیات فارسی
770
دانشگاه اصفهان
771
دانشگاه اراک
772
سازمان صدا و سیما
773
دانشگاه بیرجند
774
دانشگاه علوم انتظامی
775
دانشگاه آزاد اسلامی
776
دانشگاه علامه طباطبائی
777
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
778
دانشگاه پیام نور
779
انجمن علمی انقلاب اسلامی
780
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
781
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
782
دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
783
دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
784
دانشگاه مازندران
785
دانشگاه علامه طباطبایی
786
دانشگاه آزاد اسلامی یادگار امام (ره) - شهر ری
787
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
788
دانشگاه اصفهان
789
دانشگاه الزهرا (س)
790
دانشگاه شهید رجائی
791
دانشگاه آزاد اسلامی
792
دانشگاه شهید باهنر کرمان
793
دانشگاه قم
794
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
795
دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار
796
انجمن زیست شناسی ایران
797
دانشگاه تهران
798
دانشگاه تهران
799
دانشگاه مازندران
800
دانشگاه تهران
801
دانشگاه تهران
802
دانشگاه اصفهان
803
دانشگاه پیام نور
804
دانشگاه اصفهان
805
دانشگاه آزاد اسلامی
806
دانشگاه جامع امام حسین
807
شهر دانش
808
دانشگاه تربیت مدرس
809
دانشگاه بین المللی امام خمینی
810
موسسه تحقیقات خاک و آب
811
دانشگاه شهید بهشتی
812
مووسسه آموزش عالی دانشستان ساوه
813
دانشگاه اصفهان
814
دانشگاه علامه طباطبائی
815
دانشگاه پیام نور
816
دانشگاه پیام نور
817
دانشگاه تربیت مدرس
818
دانشگاه علامه طباطبایی
819
انجمن علمی روابط بین الملل
820
انجمن روانشناسی اجتماعی ایران
821
دانشگاه تهران
822
دانشگاه فردوسی مشهد
823
دانشگاه آزاد اسلامی ورامین
824
انجمن ژئومورفولوژی
825
وزارت نیرو
826
انجمن علمی مطالعات جهان اسلام
827
دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان
828
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی کرمان
829
انجمن زیست شناسی ایران
830
دانشگاه تبریز
831
دفتر تبلیغات
832
دانشگاه اصفهان
833
دانشگاه تبریز
834
دانشگاه فردوسی مشهد
835
دانشگاه پیام نور
836
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
837
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
838
دانشگاه آزاد اسلامی آیت الله آملی
839
دانشگاه هرمزگان
840
جهاد دانشگاهی
841
دانشگاه تهران
842
دانشگاه آزاد اسلامی
843
دانشگاه قم
844
دانشگاه آزاد اسلامی
845
دانشگاه پیام نور
846
دانشگاه پیام نور
847
دانشگاه تهران
848
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
849
دانشگاه علامه طباطبایی
850
انجمن زیست شناسی ایران
851
دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت
852
دانشگاه پیام نور
853
دانشگاه گنبد کاووس
854
دانشگاه تربیت مدرس
855
دانشگاه آزاد اسلامی
856
دانشگاه سیستان و بلوچستان
857
دانشگاه جامع امام حسین
858
دانشگاه تربیت مدرس
859
انجمن مشاوره ایران
860
دانشگاه تهران
861
دانشگاه فرهنگیان
862
دانشگاه علم و صنعت ایران
863
بنیاد نهج البلاغه
864
انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران
865
دانشگاه پیام نور
866
دانشگاه آزاد اسلامی
867
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
868
دانشگاه ملایر
869
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
870
دانشگاه تبریز
871
وزارت امور اقتصادی و دارایی
872
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
873
دانشگاه فردوسی مشهد
874
دانشگاه آزاد اسلامی
875
انجمن پلیمر ایران
876
پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
877
پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
878
دانشگاه شهید چمران
879
دانشگاه پیام نور
880
دانشگاه پیام نور
881
دانشگاه آزاد اسلامی ماهشهر
882
دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات پوست و جزام
883
دانشگاه گیلان
884
دانشگاه آزاد اسلامی محلات
885
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
886
دانشگاه الزهرا (س)
887
وزارت امور خارجه
888
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
889
انجمن علمی تاریخ فلسفه
890
دانشگاه الزهرا(س)
891
دانشگاه عدالت
892
دانشگاه آزاد اسلامی پرند
893
موسسه مطالعات علوم شناختی
894
دانشگاه اصفهان
895
دانشگاه زنجان
896
دانشگاه آزاد اسلامی دزفول
897
دانشگاه تهران
898
نهاد کتابخانه های عمومی کشور
899
دانشگاه گیلان
900
دانشگاه تهران
901
دانشگاه آزاد اسلامی
902
دانشگاه تهران
903
دانشگاه اصفهان
904
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
905
دانشگاه آزاد اسلامی گرگان
906
دانشگاه آزاد اسلامی
907
دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت
908
مجله معلق
909
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
910
دانشگاه گیلان
911
خصوصی
912
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
913
انجمن حسابداری ایران
914
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
915
دانشگاه شهید بهشتی
916
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
917
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
918
دانشگاه تهران
919
دانشگاه بیرجند
920
دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد
921
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
922
دانشگاه آزاد اسلامی
923
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
924
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - مرکز تحقیقات علوم رفتاری
925
دانشگاه زابل
926
دانشگاه الزهرا (س)
927
دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر
928
دانشگاه گیلان
929
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
930
دانشگاه خوارزمی
931
دانشگاه تهران
932
دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
933
دانشگاه خوارزمی
934
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
935
دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان
936
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
937
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
938
انجمن علمی موتور ایران
939
دانشگاه پیام نور
940
دانشگاه آزاد اسلامی دزفول
941
دانشگاه ملایر
942
دانشگاه آزاد اسلامی
943
دانشگاه خوارزمی
944
سازمان بسیج اساتید
945
دانشگاه کردستان
946
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
947
دانشگاه فرهنگیان
948
دانشگاه زنجان
949
انجمن آبخیزداری ایران
950
دانشگاه آیندگان مازندران-دکتر علی نجفی
951
دادسرای عمومی و انقلاب تهران
952
دانشگاه خوارزمی
953
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
954
وزارت آموزش و پرورش
955
دانشگاه گیلان
956
پژوهشگاه قرآن و حدیث
957
دانشگاه بیرجند
958
دانشگاه پیام نور
959
دانشگاه آزاد اسلامی
960
دانشگاه شهید چمران اهواز
961
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
962
دانشگاه گیلان
963
قطب توسعه پایدار محیط جغرافیایی
964
ناجا
965
دانشگاه تهران
966
دانشگاه علوم انتظامی
967
دانشگاه تهران
968
دانشگاه شهید چمران اهواز
969
دانشگاه آزاد اسلامی معاونت پژوهشی‌دانشگاه
970
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
971
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
972
دانشگاه صنعتی اصفهان
973
انجمن هنرهای نمایشی ایران
974
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
975
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
976
مرکز تحقیقات راه, مسکن و شهرسازی
977
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
978
دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان
979
انجمن جامعه‌شناسی ایران
980
دانشگاه تبریز
981
دانشگاه اصفهان
982
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
983
انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
984
دانشگاه مازندران
985
دانشگاه فردوسی مشهد
986
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
987
دانشگاه عدالت
988
انجمن جغرافیایی ایران
989
موسسه آموزش عالی بین المللی قشم
990
دانشگاه فردوسی مشهد
991
دانشگاه آزاد اسلامی
992
دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد
993
دانشگاه سیستان و بلوچستان
994
دانشگاه تبریز
995
دانشگاه اصفهان
996
دانشگاه رازی کرمانشاه
997
دانشگاه سیستان و بلوچستان
998
دانشگاه فردوسی مشهد
999
دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد
1000
دانشگاه پیام نور
1001
انجمن جنگلبانی ایران
1002
دانشگاه تهران
1003
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
1004
دانشگاه آزاد اسلامی پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
1005
دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
1006
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1007
دانشگاه شهید بهشتی
1008
دانشگاه شهید بهشتی
1009
دانشگاه شهید بهشتی
1010
دانشگاه شهید بهشتی
1011
دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پرستاری و مامایی
1012
دبیرخانه مدارس علوم دینی اهل سنت
1013
موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث
1014
دانشگاه تهران
1015
دانشگاه پیام نور
1016
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1017
دانشگاه آزاد اسلامی
1018
دانشگاه آزاد اسلامی
1019
دانشگاه فردوسی مشهد
1020
دانشگاه آزاد اسلامی
1021
مرکز آموزش مدیریت دولتی
1022
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
1023
دانشگاه اصفهان
1024
دانشگاه مفید
1025
شهر دانش
1026
دانشگاه تهران
1027
قوه قضائیه
1028
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
1029
دانشگاه پیام نور
1030
شهر دانش
1031
مجمع عالی حکمت اسلامی
1032
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1033
دانشگاه علامه طباطبائی
1034
دانشگاه شهید بهشتی
1035
دانشگاه پیام نور
1036
دانشگاه آزاد اسلامی آستارا
1037
وزارت آموزش و پرورش
1038
سازمان هلال احمر
1039
دانشگاه فرهنگیان
1040
دبیرخانه مدارس علوم دینی اهل سنت
1041
دانشگاه آزاد اسلامی یادگار امام (ره) - شهر ری
1042
بنیاد حکمت اسلامی صدرا
1043
دانشگاه بین المللی امام خمینی
1044
وزارت جهاد کشاورزی
1045
دانشگاه شهید چمران اهواز
1046
دانشگاه تبریز
1047
دانشگاه علوم انتظامی
1048
دانشگاه پیام نور
1049
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران
1050
دانشگاه شهید باهنر کرمان
1051
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
1052
انجمن حسابداری مدیریت مالی ایران
1053
دیوان محاسبات کشور
1054
پژوهشکده شورای نگهبان
1055
دانشگاه آزاد اسلامی ورامین
1056
دانشگاه اصفهان
1057
انجمن مهندسی مالی ایران
1058
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
1059
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
1060
دانشگاه تبریز
1061
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
1062
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
1063
دانشگاه آزاد اسلامی
1064
دانشگاه تهران
1065
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
1066
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1067
دانشگاه شهید چمران
1068
دانشگاه آزاد اسلامی
1069
دانشگاه شاهد
1070
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
1071
دانشگاه آزاد اسلامی
1072
دانشگاه سمنان
1073
دانشگاه هنر
1074
دانشگاه شهید چمران
1075
انجمن نانو فناوری ایران
1076
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
1077
انجمن آموزش علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
1078
دانشگاه بین المللی امام خمینی
1079
دانشگاه خوارزمی
1080
دانشگاه پیام نور
1081
دانشگاه تربیت مدرس
1082
دانشگاه پیام نور
1083
دانشگاه مذاهب اسلامی
1084
دانشگاه سمنان
1085
دانشگاه مازندران
1086
انجمن مطالعات برنامه درسی
1087
دانشگاه بین المللی امام خمینی
1088
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
1089
دانشگاه مازندران
1090
دانشگاه علامه طباطبائی
1091
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
1092
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
1093
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
1094
دانشگاه جامع امام حسین
1095
دانشگاه اصفهان
1096
مجمع تشخیص مصلحت نظام
1097
مجمع تشخیص مصلحت نظام
1098
مجمع تشخیص مصلحت نظام
1099
خصوصی
1100
مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی
1101
شورای عالی انقلاب فرهنگی
1102
دانشگاه الزهرا (س)
1103
دانشگاه علوم پزشکی خدمات درمانی هرمزگان
1104
دانشگاه تربت حیدریه
1105
ناجا
1106
انجمن ریخته گران ایران
1107
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1108
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
1109
دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
1110
جهاد دانشگاهی
1111
دانشگاه تهران
1112
دانشگاه‌ علوم‌ بهزیستی
1113
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
1114
مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
1115
خصوصی
1116
دانشگاه آزاد اسلامی
1117
دانشگاه شهید بهشتی
1118
دانشگاه پیام نور
1119
دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار
1120
مجمع تشخیص مصلحت نظام مجله ره نامه سیاست گذاری
1121
پژوهشکده تحقیقات راهبردی
1122
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی دفتر فناوری اطلاعات
1123
دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
1124
انجمن ایرانی روانشناسی
1125
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
1126
دانشگاه پیام نور
1127
دانشگاه علامه طباطبائی
1128
دانشگاه سمنان
1129
دانشگاه ملایر
1130
دانشگاه پیام نور
1131
دانشگاه رازی کرمانشاه
1132
دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار
1133
دانشگاه آزاد اسلامی
1134
دانشگاه علامه طباطبائی
1135
دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن
1136
دانشگاه پیام نور
1137
دانشگاه خوارزمی
1138
دانشگاه شهید بهشتی
1139
دانشگاه اصفهان
1140
دانشگاه محقق اردبیلی
1141
دانشگاه جامع امام حسین
1142
وزارت جهاد کشاورزی
1143
انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
1144
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
1145
دانشگاه پیام نور
1146
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
1147
دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد
1148
دانشگاه آزاد اسلامی
1149
انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
1150
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
1151
دانشگاه پیام نور
1152
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
1153
دانشگاه آزاد اسلامی فسا
1154
دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
1155
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
1156
وزارت جهاد کشاورزی
1157
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
1158
دانشگاه تربت حیدریه
1159
انجمن زیست شناسی ایران
1160
دانشگاه آزاد واحد تهران شمال
1161
دانشگاه آزاد اسلامی دامغان
1162
دانشگاه پیام نور
1163
دانشگاه آزاد اسلامی
1164
دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار
1165
دانشگاه اصفهان
1166
دانشگاه اصفهان
1167
دانشگاه اصفهان
1168
دانشگاه زنجان
1169
دانشگاه پیام نور
1170
دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
1171
دانشگاه آزاد اسلامی شهر قدس
1172
دانشگاه بیرجند
1173
جهاد دانشگاهی
1174
دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
1175
دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان
1176
دانشگاه شهید چمران اهواز
1177
دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر
1178
دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر
1179
دانشگاه خوارزمی
1180
دانشگاه تهران
1181
دانشگاه تهران
1182
دانشگاه آزاد اسلامی
1183
جامعه الزهرا
1184
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
1185
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
1186
انجمن ژنتیک ایران
1187
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
1188
انجمن ژئوپلتیک ایران
1189
دانشگاه بین المللی امام خمینی
1190
دانشگاه آزاد اسلامی زرند
1191
انجمن ژئوفیزیک ایران
1192
خصوصی
1193
دانشگاه تهران
1194
دانشگاه گیلان
1195
وزارت امور خارجه
1196
دانشگاه جامع امام حسین
1197
مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
1198
دانشگاه الزهرا(س)
1199
دانشگاه تهران
1200
دانشگاه صنعتی شریف
1201
مجمع تشخیص مصلحت نظام
1202
وزارت امور اقتصادی و دارایی
1203
دانشگاه الزهرا(س)
1204
انجمن سیستم های سطوح آبگیر باران ایران
1205
موسسه انتشارات امید مجد
1206
دانشگاه آزاد اسلامی قم
1207
انجمن برق آبی ایران
1208
دانشگاه علامه طباطبائی
1209
انجمن سرامیک ایران
1210
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1211
دانشگاه آزاد اسلامی ملایر
1212
موسسه فرهنگی نبأ مبین
1213
دانشگاه آزاد اسلامی ساری
1214
دانشگاه تهران
1215
دانشگاه علوم پزشکی ایران
1216
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
1217
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
1218
دانشگاه اراک
1219
انجمن سنجش از دور و GIS ایران
1220
دانشگاه آزاد اسلامی
1221
انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران
1222
دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان
1223
شرکت پالایش و پخش مجله فرآیند
1224
دانشگاه شیراز
1225
دانشگاه ادیان و مذاهب
1226
موسسه شیعه شناسی
1227
دانشگاه تهران
1228
دانشگاه آزاد اسلامی آزادشهر
1229
دانشگاه پیام نور
1230
سازمان کتابخانه ها، موزه ها و اسناد آستان قدس رضوی
1231
دانشگاه سمنان
1232
دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
1233
دانشگاه آزاد شاهرود
1234
جهاد دانشگاهی
1235
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1236
دانشگاه یزد
1237
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
1238
دانشگاه شهید بهشتی
1239
شرکت صنایع الکترونیک ایران
1240
شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک
1241
دانشگاه پیام نور
1242
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
1243
پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان
1244
فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
1245
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
1246
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی معاونت آموزشی
1247
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
1248
دانشگاه آزاد اسلامی پژوهشکده قرآن و عترت
1249
دانشگاه آزاد اسلامی همدان
1250
دانشگاه آزاد اسلامی
1251
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1252
دانشگاه علامه طباطبایی
1253
موسسه تحقیقات شیلات ایران
1254
انجمن سرامیک ایران
1255
دانشگاه خوارزمی
1256
دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر
1257
دانشگاه صنعتی اصفهان
1258
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
1259
دانشگاه قم
1260
دانشگاه فردوسی مشهد
1261
دانشگاه تهران
1262
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
1263
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
1264
دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی آجا
1265
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
1266
دانشگاه آزاد اسلامی بابل
1267
دانشگاه تهران
1268
دانشکده علوم حدیث
1269
وزارت جهاد کشاورزی
1270
دانشگاه تهران
1271
انجمن انفورماتیک ایران
1272
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
1273
خصوصی
1274
انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات
1275
دانشگاه شهید چمران
1276
دانشگاه تهران
1277
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
1278
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
1279
دانشگاه ایلام
1280
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
1281
پژوهشگاه علوم وحیانی معارج
1282
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
1283
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1284
دانشگاه تهران
1285
دانشگاه علامه طباطبایی
1286
دانشگاه شهید بهشتی
1287
انجمن علوم مدیریت ایران
1288
دانشگاه ارومیه
1289
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
1290
دانشگاه آزاد اسلامی
1291
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
1292
انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
1293
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
1294
دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
1295
موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
1296
انجمن هوا فضای ایران
1297
دانشگاه علم و صنعت ایران
1298
موسسه نساجی امروز
1299
دانشگاه جامع امام حسین
1300
انجمن علوم باغبانی ایران
1301
دانشگاه جامع امام حسین
1302
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
1303
دانشگاه تربیت مدرس
1304
دانشگاه صنعتی اصفهان
1305
دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
1306
دانشگاه قم
1307
دانشگاه علوم انتظامی
1308
دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
1309
دانشکده فرماندهی ستاد آجا
1310
انجمن مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران
1311
سازمان انرژی اتمی
1312
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
1313
دانشگاه شهید چمران اهواز
1314
انجمن آب و فاضلاب-دکتر تابش دانشکده فنی دانشگاه تهران
1315
انجمن خوردگی ایران
1316
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
1317
انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران
1318
صاحب امتیاز
1319
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
1320
شرکت ملی پالایش و پخش فراوردهای نفتی ایران
1321
دانشگاه آزاد اسلامی
1322
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
1323
انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران
1324
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
1325
دانشگاه جامع امام حسین
1326
پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
1327
بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا
1328
دانشگاه علامه طباطبائی
1329
دانشگاه پیام نور
1330
دانشگاه آزاد اسلامی معاونت پژوهشی‌دانشگاه
1331
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
1332
انجمن فیزیک ایران
1333
دانشگاه تهران
1334
دانشگاه پیام نور
1335
دانشگاه تبریز
1336
دانشگاه آزاد اسلامی
1337
دانشگاه آزاد اسلامی
1338
دانشگاه گیلان
1339
دانشگاه آزاد اسلامی
1340
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
1341
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
1342
دانشگاه رازی کرمانشاه
1343
دانشگاه شاهد
1344
دانشگاه پیام نور
1345
موسسه مطالعات دین و اقتصاد دکتر فرشاد مومنی
1346
فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
1347
جهاد دانشگاهی، واحد علوم پزشکی تهران
1348
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان-دانشکده پرستاری و مامایی
1349
دانشگاه پیام نور
1350
بنیاد نهج البلاغه
1351
دانشگاه پیام نور
1352
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی
1353
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
1354
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
1355
موسسه آموزش عالی قشم
1356
بانک چشم جمهوری اسلامی ایران
1357
موسسه مطالعات تاریخ پزشکی طب اسلامی و مکمل
1358
دانشگاه سمنان
1359
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
1360
دانشگاه تهران
1361
شورای حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی
1362
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
1363
پژوهشگاه قوه قضائیه
1364
دانشگاه صدا و سیما
1365
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
1366
دانشگاه بیرجند
1367
انجمن مطالعات سیاسی حوزه
1368
دانشگاه مازندران
1369
دانشگاه خلیج فارس
1370
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
1371
طب اعتیاد
1372
آیة الله احمد بهشتی
1373
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
1374
دانشگاه باقر العلوم ع
1375
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
1376
دانشگاه باقر العلوم ع
1377
آقای دکتر محمود عباسی
1378
پژوهشگاه علوم وحیانی معارج
1379
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
1380
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
1381
دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
1382
دانشگاه فرهنگیان
1383
دانشگاه فرهنگیان
1384
دانشگاه فرهنگیان
1385
دانشگاه باقر العلوم ع
1386
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
1387
جهاد دانشگاهی، واحد علوم پزشکی تهران
1388
انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران
1389
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
1390
دانشگاه آیت الله بروجردی
1391
دادگستری تهران
1392
دکتر روح اله طاهرخانی
1393
دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
1394
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
1395
دانشگاه علامه طباطبائی
1396
دانشگاه آزاداسلامی واحد پزشکی تهران
1397
دانشگاه محیط زیست
1398
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، گروه فقه پزشکی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی
1399
دانشگاه خاتم الانبیا بهبهان
1400
دانشگاه مازندران
1401
سازمان کتابخانه ها، موزه ها و اسناد آستان قدس رضوی
1402
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
1403
دانشگاه علوم پزشکی ایران
1404
دانشگاه خاتم
1405
دانشگاه اصول دین
1406
دانشگاه مازندران
1407
دانشگاه بین المللی امام خمینی
1408
دانشگاه تهران
1409
دانشگاه علامه طباطبایی
1410
دانشگاه مذاهب اسلامی
1411
دانشگاه آزاد واحد آزادشهر
1412
دانشگاه آزاد اسلامی
1413
دانشگاه آزاد اسلامی ملایر
1414
دانشگاه بین المللی امام خمینی
1415
مرکز فقهی ائمه اطهار
1416
دانشگاه فردوسی مشهد
1417
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
1418
دانشگاه تهران
1419
دانشگاه آزاد اسلامی ساری
1420
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
1421
دانشگاه علامه طباطبایی
1422
دانشگاه بیرجند
1423
پژوهشگاه هوا فضا
1424
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
1425
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
1426
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
1427
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
1428
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1429
دانشگاه پیام نور
1430
ناجا
1431
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
1432
دانشگاه آزاد اسلامی اهر
1433
دانشگاه رازی کرمانشاه
1434
دانشگاه یزد
1435
دانشگاه سمنان
1436
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1437
آستان قدس رضوی
1438
دکتر خانی مجلات حقوق بشر
1439
دانشگاه تهران
1440
دانشگاه تهران
1441
پژوهشگاه قرآن و حدیث
1442
پژوهشکده هنر
1443
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
1444
انجمن مهندسی کنترل و ابزار دقیق ایران
1445
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1446
انجمن کواترنری ایران
1447
وزارت آموزش و پرورش
1448
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
1449
دانشگاه علوم پزشکی کرمان، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
1450
دانشگاه شهید چمران اهواز
1451
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
1452
دانشگاه آزاد اسلامی ورامین
1453
دانشگاه ملایر
1454
دانشگاه آزاد اسلامی یادگار امام (ره) - شهر ری
1455
انجمن گردشگری ایران
1456
دانشگاه پیام نور
1457
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج.ا.ا
1458
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
1459
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
1460
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
1461
پژوهشکده امام خمینی (ره)
1462
دانشگاه علامه طباطبائی
1463
دانشگاه اصفهان
1464
مرکز پژوهشهای مجلس جمهوری اسلامی
1465
دانشگاه علوم پزشکی تهران، انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران
1466
دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی
1467
دانشگاه شاهد
1468
دانشگاه دامغان
1469
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مرکز مطالعات و توسعه‌ی آموزش پزشکی
1470
دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایلام
1471
دانشگاه پیام نور
1472
دانشگاه زابل
1473
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- مرکز تحقیقات ارتقاء ایمنی و پیشگیری از مصدومیت‌ها
1474
دانشگاه علوم پزشکی همدان
1475
دکتر حسن حاج طالبی ( نشریه طب سنتی )
1476
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری
1477
مرکز تحقیقات مدیریت اطلاعات سلامت
1478
انجمن شیمی ایران
1479
دانشگاه علوم پزشکی همدان
1480
دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان
1481
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان
1482
دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد، دانشکده پرستاری و مامایی
1483
مجله بین المللی زیست و زیست پزشکی
1484
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
1485
دانشگاه علوم پزشکی ایران
1486
دانشگاه علوم پزشکی یزد
1487
دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج)، دانشکده پرستاری
1488
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
1489
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
1490
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
1491
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان _ مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی
1492
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
1493
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
1494
دانشگاه بیرجند
1495
دانشگاه علوم پزشکی همدان
1496
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
1497
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
1498
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
1499
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
1500
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، موسسه ملی تحقیقات سلامت
1501
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دندانپزشکی
1502
دانشگاه آزاد اسلامی-واحد دندانپزشکی تهران
1503
دانشگاه علوم پزشکی یزد
1504
دانشگاه تبریز
1505
دانشگاه علوم پزشکی گلستان، دانشکده پرستاری و مامایی
1506
دانشگاه شهید باهنر کرمان
1507
دانشگاه علوم پزشکی گلستان، معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گلستان
1508
دانشگاه علوم پزشکی تهران، پژوهشکده علوم و غدد متابولیسم
1509
دانشگاه شهید چمران اهواز
1510
دانشگاه تهران
1511
دانشگاه علوم پزشکی تهران،‌ دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی
1512
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، دانشکده پرستاری و مامایی
1513
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
1514
دانشگاه علوم پزشکی تهران
1515
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
1516
دانشگاه تهران
1517
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده دندانپزشکی
1518
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده دندانپزشکی
1519
دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
1520
دانشگاه علوم پزشکی شیراز، قطب علمی آموزش الکترونیکی پیشرفته در علوم پزشکی
1521
دانشگاه علوم پزشکی اراک
1522
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
1523
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
1524
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
1525
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
1526
دانشگاه علوم پزشکی فسا
1527
دانشگاه علوم پزشکی قم
1528
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
1529
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
1530
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
1531
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
1532
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
1533
دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده دندانپزشکی
1534
جامعه اسلامی دندانپزشکان
1535
مجتبی وحید گلپایگانی
1536
دانشگاه علوم پزشکی یزد
1537
دانشگاه علوم پزشکی ایران
1538
دانشگاه علوم پزشکی ایران
1539
دانشگاه تهران
1540
دانشگاه دامغان
1541
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
1542
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
1543
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
1544
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
1545
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی مازندران
1546
دانشگاه علوم پزشکی خدمات درمانی مازندران
1547
دانشگاه علوم پزشکی اراک
1548
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
1549
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
1550
سازمان پزشکی قانونی کشور
1551
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
1552
دانشگاه علوم پزشکی همدان
1553
دانشگاه علوم پزشکی گناباد
1554
دانشگاه علوم پزشکی بابل
1555
دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی زنجان‌
1556
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
1557
دانشگاه علوم پزشکی همدان، دانشکده پرستاری و مامایی
1558
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
1559
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
1560
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
1561
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
1562
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
1563
دانشگاه علوم پزشکی همدان
1564
سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
1565
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل
1566
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
1567
دانشگاه علوم پزشکی ایران
1568
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1569
دانشگاه تربیت مدرس
1570
مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان
1571
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
1572
دانشگاه تهران
1573
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، پژوهشکده علوم غدد درون ریز ومتابولیسم
1574
دانشگاه خاتم الانبیا بهبهان
1575
مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان
1576
دانشگاه تهران
1577
آقای بهزاد شاهمرادی
1578
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
1579
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1580
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
1581
دانشگاه علوم پزشکی ارتش
1582
دانشکده پزشکی افضلی پور
1583
میزبان بابلسر
1584
انجمن علمی میکروب شناسی پزشکی ایران
1585
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
1586
دانشگاه علوم پزشکی البرز
1587
انجمن جغرافیای ایران
1588
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1589
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، پژوهشکده سل و بیماریهای ریوی، بیمارستان دکتر مسیح دانشوری
1590
دانشگاه پیام نور
1591
شرکت مهندسین مشاور شیل آمایش
1592
دانشگاه تهران
1593
دانشگاه تهران
1594
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1595
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
1596
دانشگاه پیام نور
1597
موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
1598
دانشگاه جامع امام حسین
1599
انجمن مدیریت اطلاعات ایران
1600
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
1601
دانشگاه پیام نور
1602
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1603
دانشگاه تهران
1604
ناجا
1605
دانشگاه الزهرا (س)
1606
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1607
دانشگاه آزاد اسلامی
1608
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
1609
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
1610
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1611
دانشگاه اصفهان
1612
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
1613
دانشگاه تهران
1614
دانشگاه جامع امام حسین
1615
دانشگاه صنعتی شاهرود
1616
دانشگاه پیام نور
1617
دانشگاه تهران
1618
پژوهشکده مطالعات شهری و روستایی
1619
دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
1620
خصوصی
1621
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1622
دانشگاه تهران
1623
دانشگاه تهران
1624
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
1625
دانشگاه کردستان معاونت پژوهشی (3 نشریه)
1626
دانشگاه مازندران
1627
موسسه مطالعات بین المللی انرژی
1628
دانشگاه علوم انتظامی
1629
دانشگاه افسری امام علی
1630
موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
1631
دانشگاه جامع امام حسین
1632
موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وزارت نیرو
1633
دانشگاه تهران
1634
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
1635
دانشگاه تربیت مدرس
1636
دانشگاه آزاد اسلامی
1637
دانشگاه سمنان
1638
دانشگاه سمنان
1639
انجمن مرتعداری ایران
1640
دانشگاه تهران
1641
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
1642
دانشگاه آزاد اسلامی یادگار امام (ره) - شهر ری
1643
دانشگاه شهید بهشتی
1644
دانشگاه کردستان
1645
آستان قدس رضوی
1646
دانشگاه الزهرا (س)
1647
دانشگاه آزاد اسلامی گچساران
1648
دانشگاه آزاد اسلامی
1649
وزارت امور خارجه
1650
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
1651
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
1652
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
1653
موسسه مطالعات بین المللی انرژی
1654
دانشگاه رازی کرمانشاه
1655
دانشگاه بوعلی سینا
1656
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
1657
ناجا
1658
دانشگاه فرهنگیان
1659
دانشگاه گلستان
1660
سازمان سنجش و آموزش کشور
1661
دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی
1662
دانشگاه مذاهب اسلامی
1663
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
1664
انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
1665
دانشگاه آزاد اسلامی
1666
خصوصی
1667
ناجا
1668
دانشگاه عالی دفاع ملی
1669
ناجا
1670
دانشگاه علامه طباطبایی
1671
ناجا
1672
پژوهشکده تاریخ اسلام
1673
ناجا
1674
انجمن ایرانی تاریخ
1675
دانشگاه ایلام
1676
دانشگاه علامه طباطبائی
1677
خصوصی
1678
انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی
1679
دانشگاه معارف اسلامی
1680
دانشگاه مذاهب اسلامی
1681
دانشگاه آزاد اسلامی
1682
موسسه آموزش عالی سبز
1683
دانشگاه آزاد اسلامی
1684
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
1685
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
1686
دانشگاه آزاد اسلامی بابل
1687
دانشگاه حکیم سبزواری
1688
انجمن زن و خانواده
1689
انجمن حسابداری ایران
1690
ناجا
1691
دانشگاه شیراز
1692
دانشگاه تهران
1693
دانشگاه تهران
1694
دانشگاه تهران
1695
مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه
1696
دانشگاه پیام نور
1697
دانشگاه مذاهب اسلامی
1698
موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
1699
دانشگاه عالی دفاع ملی
1700
پژوهشکده مطالعات راهبردی
1701
پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج
1702
شورای فرهنگی اجتماعی زنان
1703
مرکز ملی مطالعات جهانی شدن
1704
وزارت ورزش و جوانان
1705
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1706
دانشگاه علامه طباطبائی
1707
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
1708
انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی
1709
دانشگاه آزاد اسلامی
1710
دانشگاه الزهرا (س)
1711
دانشگاه شهید چمران
1712
دانشگاه علامه طباطبائی
1713
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
1714
دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد
1715
دانشگاه فردوسی مشهد
1716
دانشگاه رازی کرمانشاه
1717
دانشگاه آزاد اسلامی آزادشهر
1718
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
1719
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1720
دانشگاه کردستان
1721
جهاد دانشگاهی
1722
دانشگاه آزاد اسلامی خلخال
1723
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
1724
پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
1725
انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
1726
دانشگاه آزاد اسلامی قم
1727
دانشگاه آزاد اسلامی
1728
دانشگاه بین المللی امام خمینی
1729
دانشگاه آزاد اسلامی ابهر
1730
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
1731
دانشگاه آزاد اسلامی
1732
دانشگاه علوم انتظامی
1733
دانشگاه علامه طباطبائی
1734
دانشگاه علوم انتظامی
1735
انجمن مدیریت راهبردی ایران
1736
دانشگاه پیام نور
1737
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1738
دانشگاه علامه طباطبائی
1739
دانشگاه علامه طباطبایی
1740
دانشگاه علامه طباطبائی
1741
پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
1742
موسسه مطالعات ملی
1743
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
1744
دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
1745
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
1746
دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن
1747
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1748
دانشگاه اصفهان
1749
دانشگاه تهران
1750
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
1751
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
1752
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
1753
دانشگاه آزاد اسلامی تهران غرب
1754
دانشگاه تهران
1755
دانشگاه شهید رجائی
1756
پژوهشکده حج و زیارت
1757
دانشگاه تهران
1758
دانشگاه تبریز
1759
دانشگاه صنعتی شاهرود
1760
دانشگاه جامع امام حسین
1761
دانشگاه آزاد اسلامی
1762
انجمن پروبیوتیک و غذاهای فرا سودمند
1763
ناجا
1764
مرکز پژوهشی هنر، معماری و شهرسازی نظر
1765
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
1766
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
1767
انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران
1768
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1769
دانشگاه صنعتی شاهرود
1770
دانشگاه کاشان
1771
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
1772
دانشگاه تبریز
1773
دانشگاه تربیت مدرس
1774
انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران
1775
جهاد دانشگاهی
1776
دانشگاه علوم پزشکی همدان
1777
انجمن مهندسی پزشکی ایران
1778
سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران
1779
انجمن مهندسی حمل و نقل ایران
1780
دانشگاه سمنان
1781
دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان
1782
انجمن مهندسی سازه ایران
1783
دانشگاه پیام نور
1784
دانشگاه تربیت مدرس
1785
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
1786
دانشگاه تبریز
1787
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
1788
دانشگاه بیرجند
1789
دانشگاه آزاد اسلامی
1790
انجمن مهندسین متالورژی ایران
1791
دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر
1792
دانشگاه آزاد اسلامی قشم
1793
انجمن مهندسی معدن ایران
1794
انجمن مهندسان مکانیک ایران
1795
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
1796
دانشگاه تبریز
1797
دانشگاه تربیت مدرس
1798
دانشگاه آزاد اسلامی سمنان
1799
دانشگاه آزاد اسلامی
1800
دانشگاه ملایر
1801
دانشگاه بین المللی امام خمینی
1802
انجمن مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران
1803
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1804
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
1805
دانشگاه کاشان
1806
مرکز تحقیقات کیفیت و بهره وری پارسیان
1807
دانشگاه صنعتی اصفهان
1808
انجمن علمی صنایع رنگ ایران
1809
دانشگاه آزاد اسلامی
1810
پژوهشگاه مواد و انرژی
1811
دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج
1812
دانشگاه محقق اردبیلی
1813
صاحب امتیاز
1814
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
1815
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
1816
انجمن حشره شناسی ایران
1817
دانشگاه تهران
1818
فرهنگستان زبان و ادب فارسی
1819
انجمن نانو فناوری ایران
1820
دانشگاه آزاد شاهرود
1821
دانشگاه آزاد اسلامی
1822
شرکت تجهیزات پزشکی بهار تشخیص طب
1823
انجمن ایرانی‌ زبان و ادبیات فرانسه
1824
دانشکده شهید محلاتی
1825
دانشگاه تهران
1826
دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده پرستاری مامایی
1827
دانشگاه علوم پزشکی بم
1828
دانشگاه علوم پزشکی لرستان
1829
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
1830
دانشگاه تهران
1831
دانشگاه مالک اشتر نشریه علوم و فناوری ترکیب های بین فلزی
1832
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1833
انجمن حقوق شناسی
1834
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
1835
دانشگاه تهران
1836
دانشگاه علوم پزشکی البرز
1837
مرکز تحقیقات روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
1838
سازمان نظام پزشکی خرم آباد
1839
نشریه هفت شهر
1840
مجمع تشخیص مصلحت نظام مجله ایران آینده
1841
دانشگاه مالک اشتر
1842
دانشگاه مالک اشتر نشریه نیمه رسانا
1843
بانک انصار
1844
دانشگاه خوارزمی
1845
دانشگاه تهران
1846
دانشگاه تهران
1847
دانشگاه علوم پزشکی ایران
1848
انجمن علمی پرستاری ایران
1849
دانشگاه خوارزمی
1850
دانشگاه تهران
1851
دانشگاه خوارزمی
1852
دانشگاه تهران
1853
دانشگاه تهران
1854
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی مازندران
1855
دانشگاه بیرجند
1856
موسسه گفتمان انقلاب اسلامی
1857
دانشگاه مالک اشتر
1858
دانشگاه سمنان
1859
ناجا
1860
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1861
دانشگاه فرهنگیان
1862
دانشگاه تبریز
1863
دانشگاه تربیت مدرس
1864
دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد
1865
دانشگاه تربیت مدرس
1866
دانشگاه آزاد اسلامی یادگار امام (ره) - شهر ری
1867
دانشگاه بیرجند
1868
دانشگاه آزاد اسلامی
1869
دانشگاه شاهد
1870
دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار
1871
دانشگاه آزاد اسلامی
1872
سازمان های پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
1873
دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
1874
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
1875
انجمن اپتیک و فوتونیک ایران
1876
انجمن هیدرولیک ایران
1877
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
1878
1879
دانشگاه آزاد اسلامی همدان
1880
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
1881
دانشگاه تهران
1882
دانشگاه تهران
1883
پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات نشریه مطالعات فرهنگ ارتباطات
1884
مرکز پژوهشی هنر و معماری
1885
دانشگاه آزاد اسلامی
1886
دانشگاه اصفهان
1887
موسسه سپهر مجازی ایرانیان