# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه علوم پزشکی تهران
2
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
3
پژوهشگاه مواد و انرژی
4
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
5
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
6
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
7
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
8
دانشگاه سمنان
9
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
10
دانشگاه یزد
11
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
12
گروه پژوهشی ریاضی طوسی
13
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
14
مجله آپادانا (دکتر نادر صاکی)
15
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
16
انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
17
دانشگاه علوم پزشکی تهران
18
دانشگاه علوم پزشکی تهران
19
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری
20
دانشگاه علوم پزشکی قم
21
فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
22
دانشگاه علوم پزشکی تهران
23
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
24
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
25
دانشگاه علوم پزشکی کاشان، مرکز تحقیقات ترومای دانشگاه علوم پزشکی کاشان
26
دانشگاه علوم پزشکی آبادان
27
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دکتر نضال صراف زادگان
28
دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی
29
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
30
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
31
دانشگاه علوم پزشکی تهران
32
سیناوب
33
دانشگاه علوم پزشکی همدان
34
دانشگاه علوم پزشکی همدان
35
دانشگاه علوم پزشکی همدان
36
دانشگاه علوم پزشکی همدان
37
دانشگاه علوم پزشکی همدان
38
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
39
گروه پژوهشی ریاضی طوسی
40
دانشگاه علوم پزشکی تهران
41
دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات سرطان
42
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
43
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
44
دانشگاه مازندران
45
دانشگاه علوم پزشکی بابل
46
دانشگاه گیلان
47
دانشگاه علوم پزشکی بابل
48
دانشگاه مازندران
49
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
50
دانشگاه علوم پزشکی بابل
51
دانشگاه مازندران
52
دانشگاه گیلان
53
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
54
دانشگاه تبریز
55
دانشگاه گیلان
56
دانشگاه آزاد اسلامی بندر انزلی
57
دانشگاه پیام نور
58
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
59
دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی
60
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
61
دانشگاه علوم پزشکی زابل
62
انجمن مهندسی زلزله ایران
63
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
64
دانشگاه تربیت مدرس
65
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
66
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
67
انجمن روانشناسی
68
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
69
دانشگاه بین المللی امام خمینی
70
انجمن اقتصاد انرژی ایران
71
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
72
دانشگاه خلیج فارس
73
دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
74
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده پرستاری مامایی
75
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
76
دانشگاه علوم پزشکی فسا
77
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد
78
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
79
دانشگاه آزاد اسلامی سمنان
80
دانشگاه دامغان
81
انجمن پسماند ایران
82
دانشگاه علوم پزشکی تربیت مدرس
83
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
84
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان شرقی
85
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
86
دانشگاه علوم پزشکی قم
87
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
88
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
89
بیمارستان بقیه الله
90
مرکز تحقیقاتی دانشگاه شاهد
91
دانشگاه تربیت مدرس
92
انجمن شیمی ایران
93
دانشگاه الزهرا(س)
94
دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن
95
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
96
دکتر محمد جواد زیبایی نژاد
97
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
98
دکتر نصر اله مرادی کر
99
دانشگاه آزاد اسلامی
100
دانشگاه آزاد اسلامی
101
دانشگاه آزاد اسلامی
102
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
103
دکتر عامری
104
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
105
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
106
دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
107
دانشگاه تهران
108
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
109
دانشگاه علم و صنعت ایران
110
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
111
دانشگاه آزاد اسلامی ورامین
112
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
113
دانشگاه علم و صنعت ایران
114
انجمن مهندسی دریایی
115
دانشگاه سیستان و بلوچستان
116
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
117
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
118
دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)
119
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم
120
دانشگاه آزاد اسلامی
121
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
122
پژوهشگاه مواد و انرژی
123
دانشگاه علوم پزشکی البرز
124
دانشگاه تهران
125
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
126
انجمن محیط زیست ایران
127
انجمن علمی مهندسی و مدیریت پسماند ایران
128
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
129
انجمن مهندسی مالی ایران
130
دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد
131
اقای خلیجی
132
دانشگاه اصفهان
133
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
134
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
135
دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات هماتولوژی و آنکولوژی و پیوند مغز استخوان
136
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
137
دانشگاه علوم پزشکی ایران
138
شهرداری تهران
139
دانشگاه آزاد اسلامی قوچان
140
دانشگاه آزاد اسلامی
141
دانشگاه علم و صنعت ایران
142
دانشگاه آزاد اسلامی
143
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
144
پژوهشگاه فناوری ارتباطات و اطلاعات(مرکز تحقیقات مخابرات ایران)
145
دانشگاه آزاد اسلامی الکترونیکی
146
دکتر ابریشم کار نشریه مدیریت
147
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
148
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
149
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
150
دانشگاه علوم پزشکی بابل، مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی و مولکولی
151
دانشگاه تربیت مدرس
152
دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن
153
انجمن نانو فناوری ایران
154
دکتر رویا احمدی نشریه شیمی نوین
155
انجمن و متخصصین بهداشت و ایمنی کار ، د ع پ تهران
156
دانشگاه علم و صنعت ایران
157
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
158
دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
159
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
160
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
161
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
162
دانشگاه آزاد اسلامی
163
164
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
165
دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت
166
دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
167
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
168
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
169
مجله جامعه، فرهنگ و زبان دکتر محمد رضا هاشمی آقای شرافت مشهد
170
دانشگاه خوارزمی
171
دانشگاه علم و فرهنگ
172
پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه
173
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
174
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
175
شرکت بین المللی پارت طب ارس
176
دانشگاه تهران
177
دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
178
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
179
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
180
دانشگاه شیراز
181
دانشگاه پیام نور
182
دانشگاه تهران
183
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، انجمن اندودونتیکس و مرکز تحقیقات اندوانتیکس
184
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
185
دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی
186
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
187
دانشگاه آزاد اسلامی
188
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
189
دانشگاه تهران
190
انجمن حشره شناسی ایران ، د ع پ تهران
191
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
192
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
193
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
194
دانشگاه آزاد اسلامی
195
انجمن مهندسی شیمی ایران
196
جهاد دانشگاهی
197
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر محمد قفرانی
198
دانشگاه سمنان
199
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
200
دانشگاه علم و صنعت ایران
201
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
202
دانشگاه شهید چمران
203
دانشگاه تهران
204
موسسه تحقیقات شیلات ایران
205
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
206
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
207
انجمن ماهی شناسی ایران
208
دانشگاه علوم پزشکی شیراز، انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران
209
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
210
دانشگاه تهران
211
دانشگاه علم و صنعت ایران
212
دانشگاه علوم پزشکی تهران
213
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، انجمن فیزیک پزشکی ایران
214
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
215
انجمن علمی میکروب شناسی ایران ، د ع پ تهران
216
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران
217
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
218
دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقاتی پزشکی هسته ای
219
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی
220
دانشگاه صنعت نفت
221
دانشگاه آزاد اسلامی رشت
222
دانشگاه آزاد اسلامی قائم‌شهر
223
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
224
دانشگاه علوم پزشکی تهران، انجمن انگل شناسی ایران
225
انجمن پاتولوژی ایران (وهاب پیرانفر)
226
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
227
دانشگاه علوم پزشکی تهران
228
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
229
انجمن متخصصان علوم دارویی
230
دانشگاه علوم پزشکی ایران
231
دانشگاه آزاد اسلامی
232
دانشگاه علوم پزشکی تهران
233
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
234
دانشگاه علوم پزشکی تهران، انجمن علمی بهداشت ایران
235
پرتو پزشکی نوین دانشگاه مالک اشتر، دکتر محمود رضا آقا میری
236
دانشگاه علوم پزشکی تهران و انجمن رادیولوژی
237
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، انجمن باروری و ناباروری ایران
238
پژوهشکده بیمه
239
دانشگاه شیراز
240
دانشگاه شیراز
241
دانشگاه شیراز
242
دانشگاه شیراز
243
دانشگاه شیراز
244
دانشگاه شیراز
245
دانشگاه شیراز
246
دانشگاه شیراز
247
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
248
دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار
249
دانشگاه علوم پزشکی اراک
250
دانشگاه تهران
251
دانشگاه شیراز
252
دانشگاه اصفهان
253
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
254
مجمع تشخیص مصلحت نظام
255
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
256
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
257
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
258
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
259
دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد
260
دانشگاه آزاد اسلامی
261
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
262
دانشگاه آزاد اسلامی ساری
263
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
264
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
265
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
266
پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
267
دانشگاه گیلان
268
دانشگاه آزاد اسلامی کازرون
269
دانشگاه شهید چمران
270
دانشگاه آزاد اسلامی
271
جناب آقای دکتر علی نیازی
272
دانشگاه آزاد اسلامی علی آبادکتول
273
دانشگاه تهران
274
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
275
دانشگاه آیندگان مازندران-دکتر علی نجفی
276
دانشگاه آزاد اسلامی اهر
277
دانشگاه علوم پزشکی شاهد
278
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
279
دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن
280
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
281
دانشگاه علوم پزشکی تهران
282
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
283
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
284
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
285
دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده پرستاری مامایی
286
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
287
انجمن مهندسی شیمی ایران
288
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
289
دانشگاه تبریز
290
دانشگاه اصفهان
291
دانشگاه تهران
292
دانشگاه علوم پزشکی تهران
293
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
294
دانشگاه تربیت مدرس
295
انجمن چشم‌ پزشکی ایران
296
دانشگاه تهران
297
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
298
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
299
دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده دندانپزشکی
300
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده دندانپزشکی
301
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
302
دانشگاه علوم پزشکی تهران
303
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
304
دانشگاه شهید رجائی
305
دانشگاه شاهد
306
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
307
انجمن انرژی ایران
308
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
309
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
310
دانشگاه تهران
311
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
312
دانشگاه علوم پزشکی تهران، انجمن علمی بهداشت محیط ایران
313
دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات بهداشت باروری ولیعصر
314
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
315
دانشگاه تهران
316
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
317
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
318
دانشگاه مازندران
319
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
320
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
321
دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد
322
دانشگاه شهید چمران
323
انجمن مهندسی صنایع ایران
324
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
325
دانشگاه آزاد اسلامی فیروزکوه
326
جهاد دانشگاهی
327
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
328
انجمن حشره شناسی ایران
329
دانشگاه صنعتی شاهرود
330
دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان
331
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
332
دانشگاه تبریز
333
دانشگاه زابل
334
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
335
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات کاربرد لیزر در پزشکی
336
دانشگاه تهران
337
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
338
دانشگاه شهید باهنر کرمان
339
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
340
دانشگاه گیلان
341
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
342
دانشگاه شهید رجائی
343
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
344
دانشگاه علوم پزشکی تهران
345
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
346
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
347
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
348
دکتر علی کارگری
349
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
350
دانشگاه علوم پزشکی ایران، مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی
351
دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد
352
دانشگاه دامغان
353
دانشگاه گیلان
354
دکتر ضیاء تاج الدین
355
دانشگاه تهران
356
دانشگاه آزاد اسلامی علوم دارویی
357
دانشگاه آزاد اسلامی ساوه
358
دانشگاه آزاد اسلامی
359
دانشگاه کاشان
360
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
361
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
362
دانشگاه علوم پزشکی تهران
363
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
364
دانشگاه خلیج فارس
365
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات چشم
366
دانشگاه آزاد اسلامی
367
دانشگاه آزاد اسلامی
368
دانشگاه آزاد اسلامی
369
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده پیراپزشکی
370
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
371
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
372
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
373
انجمن پریودنتولوژی ایران ، د ع پ تبریز
374
دانشگاه آزاد اسلامی علوم دارویی
375
دانشگاه علوم پزشکی تهران
376
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
377
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
378
دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت
379
دانشگاه شاهد
380
دانشگاه آزاد اسلامی
381
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
382
پژوهشگاه مواد و انرژی
383
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
384
دانشگاه علوم پزشکی گناباد
385
دانشگاه علوم پزشکی همدان
386
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
387
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
388
انجمن مهندسی بهداشت(دکتر ایزانلو)
389
دانشگاه تهران
390
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
391
دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر
392
دانشگاه علوم پزشکی تهران
393
دانشگاه علوم پزشکی تهران
394
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
395
دانشگاه آزاد اسلامی
396
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
397
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
398
انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
399
دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان
400
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
401
دانشگاه شیراز
402
دانشگاه پیام نور
403
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
404
انجمن شیمی ایران
405
دانشگاه آزاد اسلامی
406
انجمن علوم و فنون دریایی ایران
407
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
408
دانشگاه علوم پزشکی زابل
409
دانشگاه تبریز
410
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
411
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
412
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، دانشکده بهداشت
413
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
414
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
415
دکتر بهروز مشایخی
416
دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا
417
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
418
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
419
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
420
دانشگاه آزاد اسلامی شهر مجلسی
421
لاله شیخی مقدم
422
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
423
دانشگاه کاشان
424
دانشگاه علوم پزشکی ایران
425
دانشگاه علوم پزشکی گلستان، دانشکده پیراپزشکی
426
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
427
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
428
دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
429
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، دانشکده پرستاری و مامائی
430
دانشگاه تربیت مدرس
431
دانشگاه شیراز
432
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
433
انجمن شیمی ایران
434
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
435
انجمن نانو فناوری پزشکی ایران
436
دانشگاه تهران
437
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
438
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
439
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
440
دانشگاه علوم پزشکی تهران
441
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
442
دانشگاه آزاد اسلامی ساوه
443
انجمن شیمی ایران
444
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
445
دانشگاه سمنان
446
انجمن کنه شناسی ایران
447
دانشگاه شیراز
448
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
449
دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده داروسازی
450
دانشگاه آزاد اسلامی
451
انجمن شیمی ایران
452
دانشگاه آزاد شیراز
453
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی
454
دانشگاه گلستان
455
دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت
456
دانشگاه تهران
457
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
458
دانشگاه تهران
459
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
460
دانشگاه آزاد اسلامی
461
موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
462
دانشگاه سمنان
463
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، مرکز قرآن و عترت
464
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
465
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
466
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
467
دانشگاه علوم پزشکی تبریز- مرکز مطالعات و توسعه آموزشی
468
دانشگاه علوم پزشکی ایران، مرکز قلب شهید رجایی
469
دانشگاه علوم پزشکی مازنداران
470
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده داروسازی و مرکز تحقیقات علوم دارویی
471
انجمن فارماکوگنوزی ایران
472
دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)
473
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
474
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
475
دانشگاه اصفهان
476
دانشگاه مراغه
477
دانشگاه علوم پزشکی ایران
478
دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دکتر کامران باقری لنکرانی
479
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
480
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
481
آقای پویان فخاریان-سمنان
482
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
483
رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آلمان
484
دانشگاه حکیم سبزواری
485
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
486
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی سل و بیماریهای ریوی
487
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
488
دانشگاه شهید رجائی
489
دانشگاه رازی کرمانشاه
490
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
491
دانشکده داروسازی شهید بهشتی
492
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
493
دانشگاه تربیت مدرس
494
دانشگاه علوم پزشکی تهران،‌ مرکز قلب تهران
495
دانشگاه سمنان
496
دانشگاه اصفهان
497
دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله، مرکز تحقیقات تروما
498
دانشگاه آزاد شاهرود
499
دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
500
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات بیماریهای کلیوی و مجاری ادراری
501
دانشگاه ارومیه
502
دکتر نوروزی
503
دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت
504
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
505
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
506
انجمن آبیاری و زهکشی ایران
507
دانشگاه آزاد اسلامی
508
انجمن آبخیزداری ایران
509
انجمن ماهیان زینتی ایران
510
دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس
511
دانشگاه علوم پزشکی ارتش -اداره بهداری نهاجا
512
دانشگاه اصفهان
513
دانشگاه پیام نور
514
پژوهشگاه امام حسین
515
سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری
516
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی
517
پژوهشگاه قرآن و حدیث
518
انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری
519
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
520
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
521
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
522
دانشگاه آزاد اسلامی
523
دانشگاه آزاد اسلامی
524
دانشگاه گیلان
525
دانشگاه پیام نور
526
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
527
دانشگاه آزاد اسلامی دفتر مطالعات نیروی انسانی
528
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
529
انجمن مهندسین عمران ایران
530
دانشگاه آزاد اسلامی
531
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
532
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
533
دانشگاه باقر العلوم ع
534
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
535
دانشگاه آزاد اسلامی
536
سازمان جغرافیایی
537
ریاست جمهوری
538
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
539
دانشگاه جامع امام حسین
540
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
541
دانشگاه علوم پزشکی لرستان
542
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
543
موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر
544
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
545
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
546
دانشگاه خوارزمی
547
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
548
پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
549
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
550
دانشگاه علامه طباطبائی
551
دانشگاه اصفهان
552
دانشگاه خوارزمی
553
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
554
انجمن اقتصاد کشاورزی ایران
555
وزارت جهاد کشاورزی
556
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
557
دانشگاه علامه طباطبایی
558
دانشگاه شهید چمران اهواز
559
دانشگاه اصفهان
560
انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران
561
وزارت صنعت، معدن و تجارت
562
دانشگاه فردوسی مشهد
563
انجمن علمی اقتصاد شهری ایران
564
شرکت ملی نفت ایران
565
دانشگاه آزاد اسلامی
566
دانشگاه آزاد اسلامی نور
567
دانشگاه آزاد اسلامی
568
دانشگاه بیرجند
569
دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند
570
دانشگاه آزاد اسلامی
571
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
572
دانشگاه آزاد واحد شهر قدس
573
دانشگاه آزاد اسلامی
574
دانشگاه تهران
575
انجمن جراحی دامپزشکی ایران
576
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
577
انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی
578
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
579
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
580
دانشگاه امام حسین ع مجله الکترو مغناطیس
581
دانشگاه جامع امام حسین
582
دانشگاه تهران
583
دانشگاه شهید چمران
584
نشریه المپبک
585
مدرسه اسلامی هنر
586
دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
587
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
588
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
589
دانشگاه گلستان
590
دانشگاه آزاد اسلامی
591
دانشکده علوم و فنون فارابی
592
دفتر تحقیقات کاربردی سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع
593
دانشگاه عالی دفاع ملی
594
انجمن علمی ایمنی زیستی
595
انجمن الکتروشیمی ایران
596
دانشگاه شهید رجائی
597
ناجا
598
انجمن آموزش عالی ایران
599
دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)
600
دانشگاه پیام نور
601
دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر
602
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم
603
دانشگاه آزاد اسلامی
604
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
605
انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
606
دانشگاه ایلام
607
دانشگاه پیام نور
608
دانشگاه آزاد اسلامی مراغه
609
دانشگاه علوم انتظامی
610
دانشگاه علامه طباطبائی
611
ناجا
612
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
613
دانشگاه زنجان
614
دانشگاه شیراز
615
پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
616
دانشگاه بین المللی امام خمینی
617
دانشگاه علامه طباطبایی
618
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
619
دانشگاه الزهرا (س)
620
دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
621
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
622
کمیته ملی انرژی
623
انجمن متخصصان محیط زیست ایران
624
دانشگاه شهید بهشتی
625
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
626
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
627
دانشگاه شهید چمران
628
دانشگاه تهران
629
دانشگاه پیام نور
630
دانشگاه علامه طباطبایی
631
دانشگاه علامه طباطبائی
632
دانشگاه اصفهان
633
دانشگاه اصفهان
634
دانشگاه پیام نور
635
دانشگاه آزاد اسلامی
636
دانشگاه تربیت مدرس
637
ریاست جمهوری
638
دانشگاه مازندران
639
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
640
ناجا
641
انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
642
انجمن علمی اداره بیمارستانها ، د ع پ تهران
643
انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران
644
انجمن مهندسی راه و ساختمان
645
دانشگاه تهران
646
دانشگاه علم و صنعت ایران
647
دانشگاه آزاد اسلامی خوی
648
موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
649
دانشگاه آزاد اسلامی
650
انجمن علمی بهداشت کار ایران ، د ع پ تهران
651
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
652
دانشگاه آزاد اسلامی
653
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
654
دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
655
دانشگاه تهران
656
موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر
657
دانشگاه تهران
658
موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر
659
انجمن رژیونال آنستزی و درد ایران ، د ع پ ایران
660
دانشگاه شهید باهنر کرمان
661
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
662
سازمان بورس و اوراق بهادار
663
دانشگاه آزاد اسلامی قم
664
دانشگاه هرمزگان
665
دانشگاه صنعتی اصفهان
666
دانشگاه فردوسی مشهد
667
دانشگاه آزاد اسلامی میانه
668
دانشگاه آزاد اسلامی همدان
669
دانشگاه آزاد اسلامی
670
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
671
دفتر تبلیغات
672
دانشگاه آزاد اسلامی ابهر
673
دفتر تبلیغات
674
دانشگاه علوم پزشکی تهران
675
دانشگاه اصفهان
676
دانشگاه جامع امام حسین
677
دانشگاه جامع امام حسین
678
دانشگاه تبریز
679
پژوهشگاه توسعه فناوری های پیشرفته خواجه نصیر الدین طوسی
680
دانشگاه علوم پزشکی ارتش - اداره بهداشت و درمان نزاجا
681
دانشگاه شهرکرد
682
موسسه تحقیقات خاک و آب
683
دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
684
دانشگاه قم
685
دانشگاه ارومیه
686
دانشگاه الزهرا(س)
687
دانشگاه علامه طباطبائی
688
دانشگاه علامه طباطبائی
689
دانشگاه علامه طباطبائی
690
دانشگاه پیام نور
691
دانشگاه شهید رجائی
692
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
693
دانشگاه آزاد اسلامی
694
دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
695
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
696
دانشگاه الزهرا(س)
697
دانشگاه خوارزمی
698
دانشگاه آزاد اسلامی خوی
699
دانشگاه پیام نور
700
دانشگاه ارومیه
701
دانشگاه علامه طباطبایی
702
دانشگاه جامع امام حسین
703
دانشگاه ارومیه
704
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
705
انجمن پژوهش های آموزشی ایران
706
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
707
جهاد دانشگاهی
708
انجمن فیزیک ایران
709
موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی
710
دانشگاه تهران
711
دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
712
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
713
دانشگاه آزاد اسلامی
714
دانشگاه آزاد اسلامی فیروزآباد
715
دانشگاه تربیت مدرس
716
دانشگاه علامه طباطبائی
717
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
718
دانشگاه ادیان و مذاهب
719
دانشگاه بین المللی امام خمینی
720
دانشگاه بین المللی امام خمینی
721
دانشگاه بوعلی سینا
722
وزارت صنعت، معدن و تجارت
723
پژوهشکده بیمه
724
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
725
دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد
726
انجمن ایرانی تاریخ اسلام
727
دانشگاه اصفهان
728
انجمن ایرانی تاریخ اسلام
729
دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد
730
دانشگاه تهران
731
دانشگاه مازندران
732
ناجا
733
دانشگاه عدالت
734
دانشگاه مازندران
735
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
736
دانشگاه عدالت
737
دانشگاه عدالت
738
دانشگاه اصفهان
739
مرکز تحقیقات راه, مسکن و شهرسازی
740
دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
741
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
742
پژوهشگاه قرآن و حدیث
743
دانشگاه عدالت
744
دانشگاه اصفهان
745
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
746
موسسه فرهنگی هنری سبک زندگی آل یاسین
747
دانشگاه عدالت
748
دانشگاه شاهد
749
انجمن علوم سیاسی
750
دانشگاه ارومیه
751
دانشگاه پیام نور
752
دانشگاه عدالت
753
دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان
754
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
755
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
756
سازمان امور مالیاتی کشور
757
دانشگاه علامه طباطبائی
758
دانشگاه کردستان پژوهشنامه مدیریت بازاریابی
759
دانشگاه عدالت
760
آیه الله بروجردی
761
ناجا
762
دانشگاه علامه طباطبائی
763
دانشگاه آزاد اسلامی دهاقان
764
ناجا
765
دانشگاه بوعلی سینا
766
وزارت جهاد کشاورزی
767
انجمن معارف اسلامی
768
دانشگاه ادیان و مذاهب
769
انجمن زبان و ادبیات فارسی
770
دانشگاه اصفهان
771
دانشگاه اراک
772
سازمان صدا و سیما
773
دانشگاه بیرجند
774
دانشگاه علوم انتظامی
775
دانشگاه آزاد اسلامی
776
دانشگاه علامه طباطبائی
777
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
778
دانشگاه پیام نور
779
انجمن علمی انقلاب اسلامی
780
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
781
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
782
دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
783
دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
784
دانشگاه مازندران
785
دانشگاه علامه طباطبایی
786
دانشگاه آزاد اسلامی یادگار امام (ره) - شهر ری
787
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
788
دانشگاه اصفهان
789
دانشگاه الزهرا (س)
790
دانشگاه شهید رجائی
791
دانشگاه آزاد اسلامی
792
دانشگاه شهید باهنر کرمان
793
دانشگاه قم
794
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
795
دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار
796
انجمن زیست شناسی ایران
797
دانشگاه تهران
798
دانشگاه تهران
799
دانشگاه مازندران
800
دانشگاه تهران
801
دانشگاه تهران
802
دانشگاه اصفهان
803
دانشگاه پیام نور
804
دانشگاه اصفهان
805
دانشگاه آزاد اسلامی
806
دانشگاه جامع امام حسین
807
شهر دانش
808
دانشگاه تربیت مدرس
809
دانشگاه بین المللی امام خمینی
810
موسسه تحقیقات خاک و آب
811
دانشگاه شهید بهشتی
812
مووسسه آموزش عالی دانشستان ساوه
813
دانشگاه اصفهان
814
دانشگاه علامه طباطبائی
815
دانشگاه پیام نور
816
دانشگاه پیام نور
817
دانشگاه تربیت مدرس
818
دانشگاه علامه طباطبایی
819
انجمن علمی روابط بین الملل
820
انجمن روانشناسی اجتماعی ایران
821
دانشگاه تهران
822
دانشگاه فردوسی مشهد
823
دانشگاه آزاد اسلامی ورامین
824
انجمن ژئومورفولوژی
825
وزارت نیرو
826
انجمن علمی مطالعات جهان اسلام
827
دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان
828
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی کرمان
829
انجمن زیست شناسی ایران
830
دانشگاه تبریز
831
دفتر تبلیغات
832
دانشگاه اصفهان
833
دانشگاه تبریز
834
دانشگاه فردوسی مشهد
835
دانشگاه پیام نور
836
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
837
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
838
دانشگاه آزاد اسلامی آیت الله آملی
839
دانشگاه هرمزگان
840
جهاد دانشگاهی
841
دانشگاه تهران
842
دانشگاه آزاد اسلامی
843
دانشگاه قم
844
دانشگاه آزاد اسلامی
845
دانشگاه پیام نور
846
دانشگاه پیام نور
847
دانشگاه تهران
848
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
849
دانشگاه علامه طباطبایی
850
انجمن زیست شناسی ایران
851
دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت
852
دانشگاه پیام نور
853
دانشگاه گنبد کاووس
854
دانشگاه تربیت مدرس
855
دانشگاه آزاد اسلامی
856
دانشگاه سیستان و بلوچستان
857
دانشگاه جامع امام حسین
858
دانشگاه تربیت مدرس
859
انجمن مشاوره ایران
860
دانشگاه تهران
861
دانشگاه فرهنگیان
862
دانشگاه علم و صنعت ایران
863
بنیاد نهج البلاغه
864
انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران
865
دانشگاه پیام نور
866
دانشگاه آزاد اسلامی
867
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
868
دانشگاه ملایر
869
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
870
دانشگاه تبریز
871
وزارت امور اقتصادی و دارایی
872
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
873
دانشگاه فردوسی مشهد
874
دانشگاه آزاد اسلامی
875
انجمن پلیمر ایران
876
پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
877
پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
878
دانشگاه شهید چمران
879
دانشگاه پیام نور
880
دانشگاه پیام نور
881
دانشگاه آزاد اسلامی ماهشهر
882
دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات پوست و جزام
883
دانشگاه گیلان
884
دانشگاه آزاد اسلامی محلات
885
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
886
دانشگاه الزهرا (س)
887
وزارت امور خارجه
888
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
889
انجمن علمی تاریخ فلسفه
890
دانشگاه الزهرا(س)
891
دانشگاه عدالت
892
دانشگاه آزاد اسلامی پرند
893
موسسه مطالعات علوم شناختی
894
دانشگاه اصفهان
895
دانشگاه زنجان
896
دانشگاه آزاد اسلامی دزفول
897
دانشگاه تهران
898
نهاد کتابخانه های عمومی کشور
899
دانشگاه گیلان
900
دانشگاه تهران
901
دانشگاه آزاد اسلامی
902
دانشگاه تهران
903
دانشگاه اصفهان
904
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
905
دانشگاه آزاد اسلامی گرگان
906
دانشگاه آزاد اسلامی
907
دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت
908
مجله معلق
909
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
910
دانشگاه گیلان
911
خصوصی
912
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
913
انجمن حسابداری ایران
914
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
915
دانشگاه شهید بهشتی
916
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
917
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
918
دانشگاه تهران
919
دانشگاه بیرجند
920
دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد
921
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
922
دانشگاه آزاد اسلامی
923
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
924
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - مرکز تحقیقات علوم رفتاری
925
دانشگاه زابل
926
دانشگاه الزهرا (س)
927
دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر
928
دانشگاه گیلان
929
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
930
دانشگاه خوارزمی
931
دانشگاه تهران
932
دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
933
دانشگاه خوارزمی
934
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
935
دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان
936
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
937
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
938
انجمن علمی موتور ایران
939
دانشگاه پیام نور
940
دانشگاه آزاد اسلامی دزفول
941
دانشگاه ملایر
942
دانشگاه آزاد اسلامی
943
دانشگاه خوارزمی
944
سازمان بسیج اساتید
945
دانشگاه کردستان
946
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
947
دانشگاه فرهنگیان
948
دانشگاه زنجان
949
انجمن آبخیزداری ایران
950
دانشگاه آیندگان مازندران-دکتر علی نجفی
951
دادسرای عمومی و انقلاب تهران
952
دانشگاه خوارزمی
953
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
954
وزارت آموزش و پرورش
955
دانشگاه گیلان
956
پژوهشگاه قرآن و حدیث
957
دانشگاه بیرجند
958
دانشگاه پیام نور
959
دانشگاه آزاد اسلامی
960
دانشگاه شهید چمران اهواز
961
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
962
دانشگاه گیلان
963
قطب توسعه پایدار محیط جغرافیایی
964
ناجا
965
دانشگاه تهران
966
دانشگاه علوم انتظامی
967
دانشگاه تهران
968
دانشگاه شهید چمران اهواز
969
دانشگاه آزاد اسلامی معاونت پژوهشی‌دانشگاه
970
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
971
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
972
دانشگاه صنعتی اصفهان
973
انجمن هنرهای نمایشی ایران
974
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
975
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
976
مرکز تحقیقات راه, مسکن و شهرسازی
977
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
978
دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان
979
انجمن جامعه‌شناسی ایران
980
دانشگاه تبریز
981
دانشگاه اصفهان
982
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
983
انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
984
دانشگاه مازندران
985
دانشگاه فردوسی مشهد
986
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
987
دانشگاه عدالت
988
انجمن جغرافیایی ایران
989
موسسه آموزش عالی بین المللی قشم
990
دانشگاه فردوسی مشهد
991
دانشگاه آزاد اسلامی
992
دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد
993
دانشگاه سیستان و بلوچستان
994
دانشگاه تبریز
995
دانشگاه اصفهان
996
دانشگاه رازی کرمانشاه
997
دانشگاه سیستان و بلوچستان
998
دانشگاه فردوسی مشهد
999
دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد
1000
دانشگاه پیام نور
1001
انجمن جنگلبانی ایران
1002
دانشگاه تهران
1003
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
1004
دانشگاه آزاد اسلامی پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
1005
دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
1006
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1007
دانشگاه شهید بهشتی
1008
دانشگاه شهید بهشتی
1009
دانشگاه شهید بهشتی
1010
دانشگاه شهید بهشتی
1011
دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پرستاری و مامایی
1012
دبیرخانه مدارس علوم دینی اهل سنت
1013
موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث
1014
دانشگاه تهران
1015
دانشگاه پیام نور
1016
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1017
دانشگاه آزاد اسلامی
1018
دانشگاه آزاد اسلامی
1019
دانشگاه فردوسی مشهد
1020
دانشگاه آزاد اسلامی
1021
مرکز آموزش مدیریت دولتی
1022
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
1023
دانشگاه اصفهان
1024
دانشگاه مفید
1025
شهر دانش
1026
دانشگاه تهران
1027
قوه قضائیه
1028
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
1029
دانشگاه پیام نور
1030
شهر دانش
1031
مجمع عالی حکمت اسلامی
1032
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1033
دانشگاه علامه طباطبائی
1034
دانشگاه شهید بهشتی
1035
دانشگاه پیام نور
1036
دانشگاه آزاد اسلامی آستارا
1037
وزارت آموزش و پرورش
1038
سازمان هلال احمر
1039
سیناوب
1040
دانشگاه فرهنگیان
1041
دبیرخانه مدارس علوم دینی اهل سنت
1042
دانشگاه آزاد اسلامی یادگار امام (ره) - شهر ری
1043
بنیاد حکمت اسلامی صدرا
1044
دانشگاه بین المللی امام خمینی
1045
وزارت جهاد کشاورزی
1046
دانشگاه شهید چمران اهواز
1047
دانشگاه تبریز
1048
دانشگاه علوم انتظامی
1049
دانشگاه پیام نور
1050
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران
1051
دانشگاه شهید باهنر کرمان
1052
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
1053
انجمن حسابداری مدیریت مالی ایران
1054
دیوان محاسبات کشور
1055
پژوهشکده شورای نگهبان
1056
دانشگاه آزاد اسلامی ورامین
1057
دانشگاه اصفهان
1058
انجمن مهندسی مالی ایران
1059
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
1060
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
1061
دانشگاه تبریز
1062
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
1063
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
1064
دانشگاه آزاد اسلامی
1065
دانشگاه تهران
1066
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
1067
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1068
دانشگاه شهید چمران
1069
دانشگاه آزاد اسلامی
1070
دانشگاه شاهد
1071
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
1072
دانشگاه آزاد اسلامی
1073
دانشگاه سمنان
1074
دانشگاه هنر
1075
دانشگاه شهید چمران
1076
انجمن نانو فناوری ایران
1077
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
1078
انجمن آموزش علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
1079
دانشگاه بین المللی امام خمینی
1080
دانشگاه خوارزمی
1081
دانشگاه پیام نور
1082
دانشگاه تربیت مدرس
1083
دانشگاه پیام نور
1084
دانشگاه مذاهب اسلامی
1085
دانشگاه سمنان
1086
دانشگاه مازندران
1087
انجمن مطالعات برنامه درسی
1088
دانشگاه بین المللی امام خمینی
1089
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
1090
دانشگاه مازندران
1091
دانشگاه علامه طباطبائی
1092
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
1093
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
1094
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
1095
دانشگاه جامع امام حسین
1096
دانشگاه اصفهان
1097
مجمع تشخیص مصلحت نظام
1098
مجمع تشخیص مصلحت نظام
1099
مجمع تشخیص مصلحت نظام
1100
خصوصی
1101
مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی
1102
شورای عالی انقلاب فرهنگی
1103
دانشگاه الزهرا (س)
1104
دانشگاه علوم پزشکی خدمات درمانی هرمزگان
1105
دانشگاه تربت حیدریه
1106
ناجا
1107
انجمن ریخته گران ایران
1108
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1109
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
1110
دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
1111
جهاد دانشگاهی
1112
دانشگاه تهران
1113
دانشگاه‌ علوم‌ بهزیستی
1114
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
1115
مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
1116
خصوصی
1117
دانشگاه آزاد اسلامی
1118
دانشگاه شهید بهشتی
1119
دانشگاه پیام نور
1120
دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار
1121
مجمع تشخیص مصلحت نظام مجله ره نامه سیاست گذاری
1122
پژوهشکده تحقیقات راهبردی
1123
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی دفتر فناوری اطلاعات
1124
دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
1125
انجمن ایرانی روانشناسی
1126
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
1127
دانشگاه پیام نور
1128
دانشگاه علامه طباطبائی
1129
دانشگاه سمنان
1130
دانشگاه ملایر
1131
دانشگاه پیام نور
1132
دانشگاه رازی کرمانشاه
1133
دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار
1134
دانشگاه آزاد اسلامی
1135
دانشگاه علامه طباطبائی
1136
دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن
1137
دانشگاه پیام نور
1138
دانشگاه خوارزمی
1139
دانشگاه شهید بهشتی
1140
دانشگاه اصفهان
1141
دانشگاه محقق اردبیلی
1142
دانشگاه جامع امام حسین
1143
وزارت جهاد کشاورزی
1144
انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
1145
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
1146
دانشگاه پیام نور
1147
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
1148
دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد
1149
دانشگاه آزاد اسلامی
1150
انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
1151
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
1152
دانشگاه پیام نور
1153
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
1154
دانشگاه آزاد اسلامی فسا
1155
دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
1156
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
1157
وزارت جهاد کشاورزی
1158
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
1159
دانشگاه تربت حیدریه
1160
انجمن زیست شناسی ایران
1161
دانشگاه آزاد واحد تهران شمال
1162
دانشگاه آزاد اسلامی دامغان
1163
دانشگاه پیام نور
1164
دانشگاه آزاد اسلامی
1165
دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار
1166
دانشگاه اصفهان
1167
دانشگاه اصفهان
1168
دانشگاه اصفهان
1169
دانشگاه زنجان
1170
دانشگاه پیام نور
1171
دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
1172
دانشگاه آزاد اسلامی شهر قدس
1173
دانشگاه بیرجند
1174
جهاد دانشگاهی
1175
دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
1176
دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان
1177
دانشگاه شهید چمران اهواز
1178
دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر
1179
دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر
1180
دانشگاه خوارزمی
1181
دانشگاه تهران
1182
دانشگاه تهران
1183
دانشگاه آزاد اسلامی
1184
جامعه الزهرا
1185
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
1186
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
1187
انجمن ژنتیک ایران
1188
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
1189
انجمن ژئوپلتیک ایران
1190
دانشگاه بین المللی امام خمینی
1191
دانشگاه آزاد اسلامی زرند
1192
انجمن ژئوفیزیک ایران
1193
خصوصی
1194
دانشگاه تهران
1195
دانشگاه گیلان
1196
وزارت امور خارجه
1197
دانشگاه جامع امام حسین
1198
مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
1199
دانشگاه الزهرا(س)
1200
دانشگاه تهران
1201
دانشگاه صنعتی شریف
1202
مجمع تشخیص مصلحت نظام
1203
وزارت امور اقتصادی و دارایی
1204
دانشگاه الزهرا(س)
1205
انجمن سیستم های سطوح آبگیر باران ایران
1206
موسسه انتشارات امید مجد
1207
دانشگاه آزاد اسلامی قم
1208
انجمن برق آبی ایران
1209
دانشگاه علامه طباطبائی
1210
انجمن سرامیک ایران
1211
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1212
دانشگاه آزاد اسلامی ملایر
1213
موسسه فرهنگی نبأ مبین
1214
دانشگاه آزاد اسلامی ساری
1215
دانشگاه تهران
1216
دانشگاه علوم پزشکی ایران
1217
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
1218
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
1219
دانشگاه اراک
1220
انجمن سنجش از دور و GIS ایران
1221
دانشگاه آزاد اسلامی
1222
انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران
1223
دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان
1224
شرکت پالایش و پخش مجله فرآیند
1225
دانشگاه شیراز
1226
دانشگاه ادیان و مذاهب
1227
موسسه شیعه شناسی
1228
دانشگاه تهران
1229
دانشگاه آزاد اسلامی آزادشهر
1230
دانشگاه پیام نور
1231
سازمان کتابخانه ها، موزه ها و اسناد آستان قدس رضوی
1232
دانشگاه سمنان
1233
دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
1234
دانشگاه آزاد شاهرود
1235
جهاد دانشگاهی
1236
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1237
دانشگاه یزد
1238
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
1239
دانشگاه شهید بهشتی
1240
شرکت صنایع الکترونیک ایران
1241
شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک
1242
دانشگاه پیام نور
1243
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
1244
پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان
1245
فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
1246
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
1247
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی معاونت آموزشی
1248
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
1249
دانشگاه آزاد اسلامی پژوهشکده قرآن و عترت
1250
دانشگاه آزاد اسلامی همدان
1251
دانشگاه آزاد اسلامی
1252
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1253
دانشگاه علامه طباطبایی
1254
موسسه تحقیقات شیلات ایران
1255
انجمن سرامیک ایران
1256
دانشگاه خوارزمی
1257
دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر
1258
دانشگاه صنعتی اصفهان
1259
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
1260
دانشگاه قم
1261
دانشگاه فردوسی مشهد
1262
دانشگاه تهران
1263
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
1264
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
1265
دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی آجا
1266
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
1267
دانشگاه آزاد اسلامی بابل
1268
دانشگاه تهران
1269
دانشکده علوم حدیث
1270
وزارت جهاد کشاورزی
1271
دانشگاه تهران
1272
انجمن انفورماتیک ایران
1273
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
1274
خصوصی
1275
انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات
1276
دانشگاه شهید چمران
1277
دانشگاه تهران
1278
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
1279
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
1280
دانشگاه ایلام
1281
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
1282
پژوهشگاه علوم وحیانی معارج
1283
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
1284
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1285
دانشگاه تهران
1286
دانشگاه علامه طباطبایی
1287
دانشگاه شهید بهشتی
1288
انجمن علوم مدیریت ایران
1289
دانشگاه ارومیه
1290
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
1291
دانشگاه آزاد اسلامی
1292
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
1293
انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
1294
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
1295
دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
1296
موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
1297
انجمن هوا فضای ایران
1298
دانشگاه علم و صنعت ایران
1299
موسسه نساجی امروز
1300
دانشگاه جامع امام حسین
1301
انجمن علوم باغبانی ایران
1302
دانشگاه جامع امام حسین
1303
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
1304
دانشگاه تربیت مدرس
1305
دانشگاه صنعتی اصفهان
1306
دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
1307
دانشگاه قم
1308
دانشگاه علوم انتظامی
1309
دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
1310
دانشکده فرماندهی ستاد آجا
1311
انجمن مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران
1312
سازمان انرژی اتمی
1313
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
1314
دانشگاه شهید چمران اهواز
1315
انجمن آب و فاضلاب-دکتر تابش دانشکده فنی دانشگاه تهران
1316
انجمن خوردگی ایران
1317
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
1318
انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران
1319
صاحب امتیاز
1320
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
1321
شرکت ملی پالایش و پخش فراوردهای نفتی ایران
1322
دانشگاه آزاد اسلامی
1323
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
1324
انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران
1325
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
1326
دانشگاه جامع امام حسین
1327
پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
1328
بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا
1329
دانشگاه علامه طباطبائی
1330
دانشگاه پیام نور
1331
دانشگاه آزاد اسلامی معاونت پژوهشی‌دانشگاه
1332
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
1333
انجمن فیزیک ایران
1334
دانشگاه تهران
1335
دانشگاه پیام نور
1336
دانشگاه تبریز
1337
دانشگاه آزاد اسلامی
1338
دانشگاه آزاد اسلامی
1339
دانشگاه گیلان
1340
دانشگاه آزاد اسلامی
1341
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
1342
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
1343
دانشگاه رازی کرمانشاه
1344
دانشگاه شاهد
1345
دانشگاه پیام نور
1346
موسسه مطالعات دین و اقتصاد دکتر فرشاد مومنی
1347
فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
1348
جهاد دانشگاهی، واحد علوم پزشکی تهران
1349
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان-دانشکده پرستاری و مامایی
1350
دانشگاه پیام نور
1351
بنیاد نهج البلاغه
1352
دانشگاه پیام نور
1353
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی
1354
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
1355
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
1356
موسسه آموزش عالی قشم
1357
بانک چشم جمهوری اسلامی ایران
1358
موسسه مطالعات تاریخ پزشکی طب اسلامی و مکمل
1359
دانشگاه سمنان
1360
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
1361
دانشگاه تهران
1362
شورای حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی
1363
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
1364
پژوهشگاه قوه قضائیه
1365
دانشگاه صدا و سیما
1366
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
1367
دانشگاه بیرجند
1368
انجمن مطالعات سیاسی حوزه
1369
دانشگاه مازندران
1370
دانشگاه خلیج فارس
1371
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
1372
طب اعتیاد
1373
آیة الله احمد بهشتی
1374
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
1375
دانشگاه باقر العلوم ع
1376
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
1377
دانشگاه باقر العلوم ع
1378
آقای دکتر محمود عباسی
1379
پژوهشگاه علوم وحیانی معارج
1380
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
1381
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
1382
دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
1383
دانشگاه فرهنگیان
1384
دانشگاه فرهنگیان
1385
دانشگاه فرهنگیان
1386
دانشگاه باقر العلوم ع
1387
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
1388
جهاد دانشگاهی، واحد علوم پزشکی تهران
1389
انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران
1390
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
1391
دانشگاه آیت الله بروجردی
1392
دادگستری تهران
1393
دکتر روح اله طاهرخانی
1394
دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
1395
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
1396
دانشگاه علامه طباطبائی
1397
دانشگاه آزاداسلامی واحد پزشکی تهران
1398
دانشگاه محیط زیست
1399
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، گروه فقه پزشکی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی
1400
دانشگاه خاتم الانبیا بهبهان
1401
دانشگاه مازندران
1402
سازمان کتابخانه ها، موزه ها و اسناد آستان قدس رضوی
1403
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
1404
دانشگاه علوم پزشکی ایران
1405
دانشگاه خاتم
1406
دانشگاه اصول دین
1407
دانشگاه مازندران
1408
دانشگاه بین المللی امام خمینی
1409
دانشگاه تهران
1410
دانشگاه علامه طباطبایی
1411
دانشگاه مذاهب اسلامی
1412
دانشگاه آزاد واحد آزادشهر
1413
دانشگاه آزاد اسلامی
1414
دانشگاه آزاد اسلامی ملایر
1415
دانشگاه بین المللی امام خمینی
1416
مرکز فقهی ائمه اطهار
1417
دانشگاه فردوسی مشهد
1418
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
1419
دانشگاه تهران
1420
دانشگاه آزاد اسلامی ساری
1421
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
1422
دانشگاه علامه طباطبایی
1423
دانشگاه بیرجند
1424
پژوهشگاه هوا فضا
1425
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
1426
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
1427
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
1428
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
1429
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1430
دانشگاه پیام نور
1431
ناجا
1432
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
1433
دانشگاه آزاد اسلامی اهر
1434
دانشگاه رازی کرمانشاه
1435
دانشگاه یزد
1436
دانشگاه سمنان
1437
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1438
آستان قدس رضوی
1439
دکتر خانی مجلات حقوق بشر
1440
دانشگاه تهران
1441
دانشگاه تهران
1442
پژوهشگاه قرآن و حدیث
1443
پژوهشکده هنر
1444
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
1445
انجمن مهندسی کنترل و ابزار دقیق ایران
1446
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1447
انجمن کواترنری ایران
1448
وزارت آموزش و پرورش
1449
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
1450
دانشگاه علوم پزشکی کرمان، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
1451
دانشگاه شهید چمران اهواز
1452
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
1453
دانشگاه آزاد اسلامی ورامین
1454
دانشگاه ملایر
1455
دانشگاه آزاد اسلامی یادگار امام (ره) - شهر ری
1456
انجمن گردشگری ایران
1457
دانشگاه پیام نور
1458
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج.ا.ا
1459
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
1460
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
1461
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
1462
پژوهشکده امام خمینی (ره)
1463
دانشگاه علامه طباطبائی
1464
دانشگاه اصفهان
1465
مرکز پژوهشهای مجلس جمهوری اسلامی
1466
دانشگاه علوم پزشکی تهران، انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران
1467
دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی
1468
دانشگاه شاهد
1469
دانشگاه دامغان
1470
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مرکز مطالعات و توسعه‌ی آموزش پزشکی
1471
دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایلام
1472
دانشگاه پیام نور
1473
دانشگاه زابل
1474
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- مرکز تحقیقات ارتقاء ایمنی و پیشگیری از مصدومیت‌ها
1475
دانشگاه علوم پزشکی همدان
1476
دکتر حسن حاج طالبی ( نشریه طب سنتی )
1477
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری
1478
مرکز تحقیقات مدیریت اطلاعات سلامت
1479
انجمن شیمی ایران
1480
دانشگاه علوم پزشکی همدان
1481
دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان
1482
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان
1483
دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد، دانشکده پرستاری و مامایی
1484
مجله بین المللی زیست و زیست پزشکی
1485
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
1486
دانشگاه علوم پزشکی ایران
1487
دانشگاه علوم پزشکی یزد
1488
دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج)، دانشکده پرستاری
1489
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
1490
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
1491
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
1492
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان _ مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی
1493
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
1494
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
1495
دانشگاه بیرجند
1496
دانشگاه علوم پزشکی همدان
1497
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
1498
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
1499
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
1500
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
1501
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، موسسه ملی تحقیقات سلامت
1502
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دندانپزشکی
1503
دانشگاه آزاد اسلامی-واحد دندانپزشکی تهران
1504
دانشگاه علوم پزشکی یزد
1505
دانشگاه تبریز
1506
دانشگاه علوم پزشکی گلستان، دانشکده پرستاری و مامایی
1507
دانشگاه شهید باهنر کرمان
1508
دانشگاه علوم پزشکی گلستان، معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گلستان
1509
دانشگاه علوم پزشکی تهران، پژوهشکده علوم و غدد متابولیسم
1510
دانشگاه شهید چمران اهواز
1511
دانشگاه تهران
1512
دانشگاه علوم پزشکی تهران،‌ دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی
1513
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، دانشکده پرستاری و مامایی
1514
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
1515
دانشگاه علوم پزشکی تهران
1516
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
1517
دانشگاه تهران
1518
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده دندانپزشکی
1519
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده دندانپزشکی
1520
دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
1521
دانشگاه علوم پزشکی شیراز، قطب علمی آموزش الکترونیکی پیشرفته در علوم پزشکی
1522
دانشگاه علوم پزشکی اراک
1523
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
1524
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
1525
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
1526
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
1527
دانشگاه علوم پزشکی فسا
1528
دانشگاه علوم پزشکی قم
1529
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
1530
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
1531
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
1532
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
1533
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
1534
دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده دندانپزشکی
1535
جامعه اسلامی دندانپزشکان
1536
مجتبی وحید گلپایگانی
1537
دانشگاه علوم پزشکی یزد
1538
دانشگاه علوم پزشکی ایران
1539
دانشگاه علوم پزشکی ایران
1540
دانشگاه تهران
1541
دانشگاه دامغان
1542
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
1543
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
1544
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
1545
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
1546
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی مازندران
1547
دانشگاه علوم پزشکی خدمات درمانی مازندران
1548
دانشگاه علوم پزشکی اراک
1549
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
1550
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
1551
سازمان پزشکی قانونی کشور
1552
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
1553
دانشگاه علوم پزشکی همدان
1554
دانشگاه علوم پزشکی گناباد
1555
دانشگاه علوم پزشکی بابل
1556
دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی زنجان‌
1557
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
1558
دانشگاه علوم پزشکی همدان، دانشکده پرستاری و مامایی
1559
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
1560
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
1561
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
1562
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
1563
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
1564
دانشگاه علوم پزشکی همدان
1565
سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
1566
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل
1567
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
1568
دانشگاه علوم پزشکی ایران
1569
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1570
دانشگاه تربیت مدرس
1571
مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان
1572
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
1573
دانشگاه تهران
1574
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، پژوهشکده علوم غدد درون ریز ومتابولیسم
1575
دانشگاه خاتم الانبیا بهبهان
1576
مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان
1577
دانشگاه تهران
1578
آقای بهزاد شاهمرادی
1579
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
1580
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1581
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
1582
دانشگاه علوم پزشکی ارتش
1583
دانشکده پزشکی افضلی پور
1584
میزبان بابلسر
1585
انجمن علمی میکروب شناسی پزشکی ایران
1586
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
1587
دانشگاه علوم پزشکی البرز
1588
انجمن جغرافیای ایران
1589
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1590
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، پژوهشکده سل و بیماریهای ریوی، بیمارستان دکتر مسیح دانشوری
1591
دانشگاه پیام نور
1592
شرکت مهندسین مشاور شیل آمایش
1593
دانشگاه تهران
1594
دانشگاه تهران
1595
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1596
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
1597
دانشگاه پیام نور
1598
موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
1599
دانشگاه جامع امام حسین
1600
انجمن مدیریت اطلاعات ایران
1601
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
1602
دانشگاه پیام نور
1603
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1604
دانشگاه تهران
1605
ناجا
1606
دانشگاه الزهرا (س)
1607
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1608
دانشگاه آزاد اسلامی
1609
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
1610
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
1611
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1612
دانشگاه اصفهان
1613
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
1614
دانشگاه تهران
1615
دانشگاه جامع امام حسین
1616
دانشگاه صنعتی شاهرود
1617
دانشگاه پیام نور
1618
دانشگاه تهران
1619
پژوهشکده مطالعات شهری و روستایی
1620
دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
1621
خصوصی
1622
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1623
دانشگاه تهران
1624
دانشگاه تهران
1625
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
1626
دانشگاه کردستان معاونت پژوهشی (3 نشریه)
1627
دانشگاه مازندران
1628
موسسه مطالعات بین المللی انرژی
1629
دانشگاه علوم انتظامی
1630
دانشگاه افسری امام علی
1631
موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
1632
دانشگاه جامع امام حسین
1633
موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وزارت نیرو
1634
دانشگاه تهران
1635
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
1636
دانشگاه تربیت مدرس
1637
دانشگاه آزاد اسلامی
1638
دانشگاه سمنان
1639
دانشگاه سمنان
1640
انجمن مرتعداری ایران
1641
دانشگاه تهران
1642
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
1643
دانشگاه آزاد اسلامی یادگار امام (ره) - شهر ری
1644
دانشگاه شهید بهشتی
1645
دانشگاه کردستان
1646
آستان قدس رضوی
1647
دانشگاه الزهرا (س)
1648
دانشگاه آزاد اسلامی گچساران
1649
دانشگاه آزاد اسلامی
1650
وزارت امور خارجه
1651
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
1652
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
1653
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
1654
موسسه مطالعات بین المللی انرژی
1655
دانشگاه رازی کرمانشاه
1656
دانشگاه بوعلی سینا
1657
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
1658
ناجا
1659
دانشگاه فرهنگیان
1660
دانشگاه گلستان
1661
سازمان سنجش و آموزش کشور
1662
دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی
1663
دانشگاه مذاهب اسلامی
1664
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
1665
انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
1666
دانشگاه آزاد اسلامی
1667
خصوصی
1668
ناجا
1669
دانشگاه عالی دفاع ملی
1670
ناجا
1671
دانشگاه علامه طباطبایی
1672
ناجا
1673
پژوهشکده تاریخ اسلام
1674
ناجا
1675
انجمن ایرانی تاریخ
1676
دانشگاه ایلام
1677
دانشگاه علامه طباطبائی
1678
خصوصی
1679
انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی
1680
دانشگاه معارف اسلامی
1681
دانشگاه مذاهب اسلامی
1682
دانشگاه آزاد اسلامی
1683
موسسه آموزش عالی سبز
1684
دانشگاه آزاد اسلامی
1685
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
1686
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
1687
دانشگاه آزاد اسلامی بابل
1688
دانشگاه حکیم سبزواری
1689
انجمن زن و خانواده
1690
انجمن حسابداری ایران
1691
ناجا
1692
دانشگاه شیراز
1693
دانشگاه تهران
1694
دانشگاه تهران
1695
دانشگاه تهران
1696
مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه
1697
دانشگاه پیام نور
1698
دانشگاه مذاهب اسلامی
1699
موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
1700
دانشگاه عالی دفاع ملی
1701
پژوهشکده مطالعات راهبردی
1702
پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج
1703
شورای فرهنگی اجتماعی زنان
1704
مرکز ملی مطالعات جهانی شدن
1705
وزارت ورزش و جوانان
1706
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1707
دانشگاه علامه طباطبائی
1708
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
1709
انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی
1710
دانشگاه آزاد اسلامی
1711
دانشگاه الزهرا (س)
1712
دانشگاه شهید چمران
1713
دانشگاه علامه طباطبائی
1714
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
1715
دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد
1716
دانشگاه فردوسی مشهد
1717
دانشگاه رازی کرمانشاه
1718
دانشگاه آزاد اسلامی آزادشهر
1719
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
1720
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1721
دانشگاه کردستان
1722
جهاد دانشگاهی
1723
دانشگاه آزاد اسلامی خلخال
1724
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
1725
پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
1726
انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
1727
دانشگاه آزاد اسلامی قم
1728
دانشگاه آزاد اسلامی
1729
دانشگاه بین المللی امام خمینی
1730
دانشگاه آزاد اسلامی ابهر
1731
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
1732
دانشگاه آزاد اسلامی
1733
دانشگاه علوم انتظامی
1734
دانشگاه علامه طباطبائی
1735
دانشگاه علوم انتظامی
1736
انجمن مدیریت راهبردی ایران
1737
دانشگاه پیام نور
1738
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1739
دانشگاه علامه طباطبائی
1740
دانشگاه علامه طباطبایی
1741
دانشگاه علامه طباطبائی
1742
پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
1743
موسسه مطالعات ملی
1744
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
1745
دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
1746
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
1747
دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن
1748
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1749
دانشگاه اصفهان
1750
دانشگاه تهران
1751
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
1752
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
1753
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
1754
دانشگاه آزاد اسلامی تهران غرب
1755
دانشگاه تهران
1756
دانشگاه شهید رجائی
1757
پژوهشکده حج و زیارت
1758
دانشگاه تهران
1759
دانشگاه تبریز
1760
دانشگاه صنعتی شاهرود
1761
دانشگاه جامع امام حسین
1762
دانشگاه آزاد اسلامی
1763
انجمن پروبیوتیک و غذاهای فرا سودمند
1764
ناجا
1765
مرکز پژوهشی هنر، معماری و شهرسازی نظر
1766
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
1767
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
1768
انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران
1769
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1770
دانشگاه صنعتی شاهرود
1771
دانشگاه کاشان
1772
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
1773
دانشگاه تبریز
1774
دانشگاه تربیت مدرس
1775
انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران
1776
جهاد دانشگاهی
1777
دانشگاه علوم پزشکی همدان
1778
انجمن مهندسی پزشکی ایران
1779
سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران
1780
انجمن مهندسی حمل و نقل ایران
1781
دانشگاه سمنان
1782
دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان
1783
انجمن مهندسی سازه ایران
1784
دانشگاه پیام نور
1785
دانشگاه تربیت مدرس
1786
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
1787
دانشگاه تبریز
1788
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
1789
دانشگاه بیرجند
1790
دانشگاه آزاد اسلامی
1791
انجمن مهندسین متالورژی ایران
1792
دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر
1793
دانشگاه آزاد اسلامی قشم
1794
انجمن مهندسی معدن ایران
1795
انجمن مهندسان مکانیک ایران
1796
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
1797
دانشگاه تبریز
1798
دانشگاه تربیت مدرس
1799
دانشگاه آزاد اسلامی سمنان
1800
دانشگاه آزاد اسلامی
1801
دانشگاه ملایر
1802
دانشگاه بین المللی امام خمینی
1803
انجمن مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران
1804
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1805
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
1806
دانشگاه کاشان
1807
مرکز تحقیقات کیفیت و بهره وری پارسیان
1808
دانشگاه صنعتی اصفهان
1809
انجمن علمی صنایع رنگ ایران
1810
دانشگاه آزاد اسلامی
1811
پژوهشگاه مواد و انرژی
1812
دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج
1813
دانشگاه محقق اردبیلی
1814
صاحب امتیاز
1815
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
1816
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
1817
انجمن حشره شناسی ایران
1818
دانشگاه تهران
1819
فرهنگستان زبان و ادب فارسی
1820
انجمن نانو فناوری ایران
1821
دانشگاه آزاد شاهرود
1822
دانشگاه آزاد اسلامی
1823
شرکت تجهیزات پزشکی بهار تشخیص طب
1824
انجمن ایرانی‌ زبان و ادبیات فرانسه
1825
دانشکده شهید محلاتی
1826
دانشگاه تهران
1827
دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده پرستاری مامایی
1828
دانشگاه علوم پزشکی بم
1829
دانشگاه علوم پزشکی لرستان
1830
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
1831
دانشگاه تهران
1832
دانشگاه مالک اشتر نشریه علوم و فناوری ترکیب های بین فلزی
1833
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1834
انجمن حقوق شناسی
1835
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
1836
دانشگاه تهران
1837
دانشگاه علوم پزشکی البرز
1838
مرکز تحقیقات روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
1839
سازمان نظام پزشکی خرم آباد
1840
نشریه هفت شهر
1841
مجمع تشخیص مصلحت نظام مجله ایران آینده
1842
دانشگاه مالک اشتر
1843
دانشگاه مالک اشتر نشریه نیمه رسانا
1844
بانک انصار
1845
دانشگاه خوارزمی
1846
دانشگاه تهران
1847
دانشگاه تهران
1848
دانشگاه علوم پزشکی ایران
1849
انجمن علمی پرستاری ایران
1850
دانشگاه خوارزمی
1851
دانشگاه تهران
1852
دانشگاه خوارزمی
1853
دانشگاه تهران
1854
دانشگاه تهران
1855
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی مازندران
1856
دانشگاه بیرجند
1857
موسسه گفتمان انقلاب اسلامی
1858
دانشگاه مالک اشتر
1859
دانشگاه سمنان
1860
ناجا
1861
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1862
دانشگاه فرهنگیان
1863
دانشگاه تبریز
1864
دانشگاه تربیت مدرس
1865
دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد
1866
دانشگاه تربیت مدرس
1867
دانشگاه آزاد اسلامی یادگار امام (ره) - شهر ری
1868
دانشگاه بیرجند
1869
دانشگاه آزاد اسلامی
1870
دانشگاه شاهد
1871
دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار
1872
دانشگاه آزاد اسلامی
1873
سازمان های پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
1874
دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
1875
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
1876
انجمن اپتیک و فوتونیک ایران
1877
انجمن هیدرولیک ایران
1878
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
1879
1880
دانشگاه آزاد اسلامی همدان
1881
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
1882
دانشگاه تهران
1883
دانشگاه تهران
1884
پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات نشریه مطالعات فرهنگ ارتباطات
1885
مرکز پژوهشی هنر و معماری
1886
دانشگاه آزاد اسلامی
1887
دانشگاه اصفهان
1888
موسسه سپهر مجازی ایرانیان