# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه تهران
2
مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
3
انجمن ریاضی ایران
4
انجمن ماهی شناسی ایران
5
دانشگاه سیستان و بلوچستان
6
دانشگاه تربیت مدرس
7
انجمن فیزیک ایران
8
دانشگاه صنعتی شریف
9
دانشگاه فردوسی مشهد
10
مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب
11
مرکز پژوهشی هنر، معماری و شهرسازی نظر
12
وزارت صنعت، معدن و تجارت
13
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
14
پژوهشگاه صنعت نفت
15
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
16
دانشگاه فردوسی مشهد
17
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
18
سازمان آموزش و پرورش استثنایی
19
دانشگاه تربیت مدرس
20
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
21
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
22
انجمن مهندسی شیمی ایران
23
انجمن مهندسان مکانیک ایران