# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه گیلان
2
دانشگاه گیلان
3
دانشگاه گیلان
4
دانشگاه گیلان
5
دانشگاه گیلان
6
دانشگاه گیلان
7
دانشگاه گیلان
8
دانشگاه گیلان
9
دانشگاه گیلان
10
دانشگاه گیلان
11
دانشگاه گیلان
12
دانشگاه گیلان
13
دانشگاه گیلان
14
دانشگاه گیلان
15
دانشگاه گیلان
16
دانشگاه گیلان
17
دانشگاه گیلان
18
دانشگاه گیلان
19
دانشگاه گیلان
20
دانشگاه گیلان