# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه علامه طباطبایی
2
دانشگاه علامه طباطبایی
3
دانشگاه علامه طباطبایی
4
دانشگاه علامه طباطبایی
5
دانشگاه علامه طباطبایی
6
دانشگاه علامه طباطبایی
7
دانشگاه علامه طباطبایی
8
دانشگاه علامه طباطبایی
9
دانشگاه علامه طباطبایی
10
دانشگاه علامه طباطبایی
11
دانشگاه علامه طباطبایی
12
دانشگاه علامه طباطبایی
13
دانشگاه علامه طباطبایی