# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
2
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
3
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
4
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
5
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز