# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه امام حسین ع مجله الکترو مغناطیس