# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه آزاد اسلامی خوی
2
دانشگاه آزاد اسلامی خوی