# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
انجمن رژیونال آنستزی و درد ایران ، د ع پ ایران