# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
2
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
3
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
4
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
5
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
6
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد