# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه آزاد اسلامی همدان
2
دانشگاه آزاد اسلامی همدان
3
دانشگاه آزاد اسلامی همدان