# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی