# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد
2
دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد