# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه کردستان پژوهشنامه مدیریت بازاریابی