# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
2
دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
3
دانشگاه آزاد اسلامی سنندج