# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه آزاد اسلامی یادگار امام (ره) - شهر ری
2
دانشگاه آزاد اسلامی یادگار امام (ره) - شهر ری
3
دانشگاه آزاد اسلامی یادگار امام (ره) - شهر ری
4
دانشگاه آزاد اسلامی یادگار امام (ره) - شهر ری
5
دانشگاه آزاد اسلامی یادگار امام (ره) - شهر ری