# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه آزاد اسلامی دزفول
2
دانشگاه آزاد اسلامی دزفول