# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر
2
دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر
3
دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر
4
دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر