# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
2
انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات