# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
انجمن ژئومکانیک نفت ایران