# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
2
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
3
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل