# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه رازی کرمانشاه
2
دانشگاه رازی کرمانشاه
3
دانشگاه رازی کرمانشاه
4
دانشگاه رازی کرمانشاه
5
دانشگاه رازی کرمانشاه
6
دانشگاه رازی کرمانشاه
7
دانشگاه رازی کرمانشاه