# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
جهاد دانشگاهی، واحد علوم پزشکی تهران
2
جهاد دانشگاهی، واحد علوم پزشکی تهران