# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی