# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دکتر حسن حاج طالبی ( نشریه طب سنتی )