# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی مازندران
2
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی مازندران