# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات نشریه مطالعات فرهنگ ارتباطات