# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
غلامحسین واحدی پور تبریزی
2
غلامحسین واحدی پور تبریزی