# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
غلامحسین واحدی پور تبریزی