# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
عبداله جعفرعلی جاسبی
2
عبداله جعفرعلی جاسبی