# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
شرکت انتشاراتی تبلیغاتی گسترش رسانه سپیدار