# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه مازندران
2
دانشگاه مازندران
3
دانشگاه مازندران
4
دانشگاه مازندران
5
دانشگاه مازندران
6
دانشگاه مازندران
7
دانشگاه مازندران
8
دانشگاه مازندران
9
دانشگاه مازندران
10
دانشگاه مازندران
11
دانشگاه مازندران
12
دانشگاه مازندران
13
دانشگاه مازندران
14
دانشگاه مازندران
15
دانشگاه مازندران
16
دانشگاه مازندران
17
دانشگاه مازندران
18
دانشگاه مازندران
19
دانشگاه مازندران
20
دانشگاه مازندران
21
دانشگاه مازندران
22
دانشگاه مازندران