# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
مؤسسه مطبوعاتی پیام آوران کرمان