# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
2
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
3
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
4
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
5
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
6
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
7
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
8
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله