# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
2
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
3
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
4
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
5
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
6
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
7
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی