# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
2
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
3
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
4
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
5
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)