# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه محقق اردبیلی
2
دانشگاه محقق اردبیلی
3
دانشگاه محقق اردبیلی