# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
انحمن روانشناسی ایران
2
انحمن روانشناسی ایران