# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه کردستان
2
دانشگاه کردستان
3
دانشگاه کردستان