# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری