# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه اصفهان
2
دانشگاه اصفهان
3
دانشگاه اصفهان
4
دانشگاه اصفهان
5
دانشگاه اصفهان
6
دانشگاه اصفهان
7
دانشگاه اصفهان
8
دانشگاه اصفهان
9
دانشگاه اصفهان
10
دانشگاه اصفهان
11
دانشگاه اصفهان
12
دانشگاه اصفهان
13
دانشگاه اصفهان
14
دانشگاه اصفهان
15
دانشگاه اصفهان
16
دانشگاه اصفهان
17
دانشگاه اصفهان
18
دانشگاه اصفهان
19
دانشگاه اصفهان
20
دانشگاه اصفهان
21
دانشگاه اصفهان
22
دانشگاه اصفهان
23
دانشگاه اصفهان
24
دانشگاه اصفهان
25
دانشگاه اصفهان
26
دانشگاه اصفهان
27
دانشگاه اصفهان
28
دانشگاه اصفهان
29
دانشگاه اصفهان
30
دانشگاه اصفهان
31
دانشگاه اصفهان
32
دانشگاه اصفهان
33
دانشگاه اصفهان
34
دانشگاه اصفهان
35
دانشگاه اصفهان
36
دانشگاه اصفهان
37
دانشگاه اصفهان
38
دانشگاه اصفهان
39
دانشگاه اصفهان
40
دانشگاه اصفهان
41
دانشگاه اصفهان
42
دانشگاه اصفهان
43
دانشگاه اصفهان
44
دانشگاه اصفهان
45
دانشگاه اصفهان
46
دانشگاه اصفهان
47
دانشگاه اصفهان
48
دانشگاه اصفهان
49
دانشگاه اصفهان