# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
انجمن مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران
2
انجمن مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران