# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
2
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
3
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری