# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه بیرجند
2
دانشگاه بیرجند
3
دانشگاه بیرجند
4
دانشگاه بیرجند
5
دانشگاه بیرجند
6
دانشگاه بیرجند
7
دانشگاه بیرجند
8
دانشگاه بیرجند
9
دانشگاه بیرجند
10
دانشگاه بیرجند
11
دانشگاه بیرجند
12
دانشگاه بیرجند
13
دانشگاه بیرجند