# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه ارومیه
2
دانشگاه ارومیه
3
دانشگاه ارومیه
4
دانشگاه ارومیه
5
دانشگاه ارومیه
6
دانشگاه ارومیه
7
دانشگاه ارومیه