# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت
2
دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت