# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه شهید چمران اهواز
2
دانشگاه شهید چمران اهواز
3
دانشگاه شهید چمران اهواز
4
دانشگاه شهید چمران اهواز
5
دانشگاه شهید چمران اهواز
6
دانشگاه شهید چمران اهواز
7
دانشگاه شهید چمران اهواز
8
دانشگاه شهید چمران اهواز
9
دانشگاه شهید چمران اهواز
10
دانشگاه شهید چمران اهواز
11
دانشگاه شهید چمران اهواز
12
دانشگاه شهید چمران اهواز
13
دانشگاه شهید چمران اهواز
14
دانشگاه شهید چمران اهواز
15
دانشگاه شهید چمران اهواز
16
دانشگاه شهید چمران اهواز
17
دانشگاه شهید چمران اهواز
18
دانشگاه شهید چمران اهواز