# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران