# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه خوارزمی
2
دانشگاه خوارزمی
3
دانشگاه خوارزمی
4
دانشگاه خوارزمی
5
دانشگاه خوارزمی
6
دانشگاه خوارزمی
7
دانشگاه خوارزمی
8
دانشگاه خوارزمی
9
دانشگاه خوارزمی
10
دانشگاه خوارزمی
11
دانشگاه خوارزمی
12
دانشگاه خوارزمی
13
دانشگاه خوارزمی
14
دانشگاه خوارزمی
15
دانشگاه خوارزمی
16
دانشگاه خوارزمی
17
دانشگاه خوارزمی
18
دانشگاه خوارزمی
19
دانشگاه خوارزمی
20
دانشگاه خوارزمی
21
دانشگاه خوارزمی
22
دانشگاه خوارزمی
23
دانشگاه خوارزمی
24
دانشگاه خوارزمی