# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه تربیت مدرس
2
دانشگاه تربیت مدرس
3
دانشگاه تربیت مدرس
4
دانشگاه تربیت مدرس
5
دانشگاه تربیت مدرس
6
دانشگاه تربیت مدرس
7
دانشگاه تربیت مدرس
8
دانشگاه تربیت مدرس
9
دانشگاه تربیت مدرس
10
دانشگاه تربیت مدرس
11
دانشگاه تربیت مدرس
12
دانشگاه تربیت مدرس
13
دانشگاه تربیت مدرس
14
دانشگاه تربیت مدرس
15
دانشگاه تربیت مدرس
16
دانشگاه تربیت مدرس
17
دانشگاه تربیت مدرس
18
دانشگاه تربیت مدرس
19
دانشگاه تربیت مدرس
20
دانشگاه تربیت مدرس
21
دانشگاه تربیت مدرس
22
دانشگاه تربیت مدرس
23
دانشگاه تربیت مدرس
24
دانشگاه تربیت مدرس
25
دانشگاه تربیت مدرس
26
دانشگاه تربیت مدرس
27
دانشگاه تربیت مدرس
28
دانشگاه تربیت مدرس
29
دانشگاه تربیت مدرس