# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
انجمن سنجش از دور و GIS ایران